Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

Geeshsha Maxaafay Nuna Ay Tamaarissii?

 SHEMPPO TAMMANNE ICHASHAA

Xoossaayyo Suure Goynniyo Ogiyaa

Xoossaayyo Suure Goynniyo Ogiyaa

1. Xoossaayyo suure goynniyo ogiyaa nuuyyo odana danddayiyay oonee?

DARO haymaanooteti eti Xoossaabaa tumaa tamaarissiyaabadan yootoosona. SHin hegee danddayettennaba; ayssi giikko, haymaanooteti Xoossay oonakko, qassi nuuni a waati goynnana bessiyaakko keehi dummatiyaabaa tamaarissoosona. Xoossaayyo suure goynniyo ogiyaa nuuni waati erana danddayiyoo? Nuuni Yihoowayyo waati goynnana bessiyaakko nuussi odana danddayiyay a xalla.

2. Neeni Xoossaayyo suure goynniyo ogiyaa waata tamaarana danddayay?

2 Yihooway nuuyyo Geeshsha Maxaafaa immido gishshawu, nuuni ayyo suure goynniyo ogiyaa tamaarana danddayoos. Hegaa gishshawu, Geeshsha Maxaafaa xannaˈa; qassi Yihooway neeyyo keehi qoppiyo gishshawu, ba timirttiyaappe goˈettanaadan i nena maaddana.—Isiyaasa 48:17.

3. Xoossay nuuni ay oottanaadan koyii?

3 Issi issi asay Xoossay ubba haymaanootiyaa dosees gees; shin hegee Yesuusi nuna tamaarissidoba gidenna. I, “Ta Aawai giidoogaa oottiya urai saluwaa gelanaappe attin, ‘Ta Godau, ta Godau’ giya ubbai gelenna” yaagiis. Hegaa gishshawu, nuuni Xoossaa shenee aybakko tamaarananne hegaa oottana bessees. Hegee keehi koshshiyaaba; ayssi giikko, Yesuusi Xoossawu azazettenna asata danobaa oottiyaageetuura woy ‘iitabaa oottiyaageetuura’ geeddarssiis.—Maatiyoosa 7:21-23.

4. Xoossaa sheniyaa oottiyoogaa xeelliyaagan Yesuusi ay yootidee?

4 Xoossaa sheniyaa oottiyoogee issi issitoo metana danddayiyoogaa  Yesuusi nuussi yootiis. I hagaadan giis: “Un77o penggiyaara gelite. Aissi giikko, bashshau efiya penggee aaho; ogeekka woggaa. Hegaara geliya asaikka daro. ‘Aissi giikko, de7uwau efiya penggee un77o; ogeekka xuntta. Qassi hegaara biya asatikka amaridaageeta.’” (Maatiyoosa 7:13, 14) Unˈˈo ogee woy Xoossaayyo suure goynniyo ogee merinaa deˈuwawu efees. Wogga ogee woy Xoossaayyo goynniyo bala ogee hayquwawu efees. SHin Yihooway ooninne hayqqanaadan koyenna. I ubba asay abaa tamaaranaadan hanotaa giigissiis.—2 PHeexiroosa 3:9.

XOOSSAAYYO SUURE GOYNNIYO OGIYAA

5. Xoossaayyo suure goynniyaageeta waati shaakki erana danddayiyoo?

5 Yesuusi nuuni Xoossaayyo suure goynniyaageeta shaakki erana danddayiyoogaa yootiis. Nuuni eti ammaniyoobaanne oottiyoobaa pilggiyoogan hegaa erana danddayoos. I, “Eti aifiyo aifiyan intte eta erana” yaagiis. Qassi i gujjidi, “Lo77o mitta ubbai lo77o aife aifees” yaagiis. (Maatiyoosa 7:16, 17) Hegaa giyoogee Xoossaayyo goynniyaageeti nagari baynna asa giyoogaa gidenna. Gidoppe attin, Xoossaa ashkkarati suure gididabaa oottanawu muletoo baaxetoosona. Xoossaayyo suure goynniyaageeta shaakki eranawu nuna aybi maaddanaakko ane beˈoos.

6, 7. Tumu goynuwaa goynniyaageeti Geeshsha Maxaafaappe tamaarissiyoy aybissee? Yesuusa leemisuwaappe nuuni ay tamaariyoo?

6 Nuuni Geeshsha Maxaafaappe tamaarissana bessees. Geeshsha Maxaafay hagaadan gees: “Xoossaa maxaafa ubban Xoossaa Ayyaanai de7ees. Qassi he maxaafati Xoossau oottiya asi kumettanne lo77o ooso ubbau giigidaagaa gidana mala, tumatettaa tamaarissanau, balaa seeranau, mooruwaa suurissanaunne xillotetta de7uwau zoriyaa immanau maaddoosona.” (2 Ximootiyoosa 3:16, 17) Kiitettida PHawuloosi Kiristtaanetuyyo, “Intte nuuppe Xoossaa qaalaa tuma gididoogaadan ekkido wode, Xoossaa kiitadan  ekkidoogaappe attin, asa kiitadan ekkibeenna gishshau, . . . Xoossaa qaalai ammaniyaageetun, inttenan oottees” yaagiis. (1 Tasalonqqe 2:13) Tumu goynuwaa goynniyaageeti Xoossaa Qaalaa, Geeshsha Maxaafaa xallaappe tamaarissana bessees. He timirttee asa qofaappe, wogaappe woy hara aybippenne ekettidaagaa gidana koshshenna.

7 Yesuusi ubbabaa Xoossaa Qaalaappe tamaarissiis. (Yohaannisa 17:17 nabbaba.) I darotoo Geeshsha Maxaafaappe yootees. (Maatiyoosa 4:4, 7, 10) Xoossaa ashkkarati Yesuusa leemisuwaa kaalloosona; qassi ubbabaa Geeshsha Maxaafaappe tamaarissoosona.

8. Yihoowawu goynniyoogaa xeelliyaagan Yesuusi nuna ay tamaarissidee?

8 Nuuni Yihoowa xallawu goynnana bessees. Mazamure 83:18y, “ne xalaalai GODAA [“Yihoowa,” NW] gidiyoogaa, neeni Ubbaappe Xoqqiya Xoossai sa7aa ubbaa haariyoogaa” yootees. Yesuusi tumu Xoossay oonakko asay eranaadan koyiis; qassi i Xoossaa sunttaa asaa tamaarissiis. (Yohaannisa 17:26 nabbaba.) Yesuusi, “Godaayyo, ne Xoossaayyo goinna; a xalaalau ootta” yaagiis. (Maatiyoosa 4:10) Nuuni Xoossaa ashkkara gidiyo gishshawu, Yesuusa leemisuwaa kaalloos. Nuuni Yihoowa xallawu goynnoos, a sunttaa goˈettoos; qassi Xoossaa sunttaanne i nuuyyo oottanabaa harata tamaarissoos.

9, 10. Nuuni issoy issuwaa siiqiyoogaa waati bessiyoo?

9 Nuuni issoy issuwaa wozanappe siiqana koshshees. Yesuusi ba erissiyo ashkkarati issoy issuwaa siiqanaadan tamaarissiis. (Yohaannisa 13:35 nabbaba.) Nu biittaynne nu wogay dumma gidiyoogee woy nuuni dure woy hiyyeesa gidiyoogee nuuni siiqettennaadan diggenna. Nuuni issoy issuwaara siiqettiyoogee ishanttudaaninne michonttudan issippetettan deˈanaadan oottees. (Qolasiyaasa 3:14) Hegaa gishshawu, nuuni olaa olettanawu bookko, qassi asa worokko. Geeshsha Maxaafay hagaadan gees: “Xoossaa  naatu giddooninne xalahe halaqaa naatu giddon de7iya dummatettai hagan erettees; xillobaa oottenna urai woikko ba ishaa siiqenna urai ooninne Xoossaa Na7a gidenna.” Qassi gujjidi hagaadan gees: “Issoi issuwaara siiqettanau bessees . . . Nuuni Qaayeela mala gidanau bessenna. Qaayeeli xalahe halaqaassa; yaanidi ba ishaa woriis.”—1 Yohaannisa 3:10-12; 4:20, 21.

10 Nuuni issoy issuwaa maaddanawunne minttettanawu nu wodiyaa, nu wolqqanne nuuyyo deˈiyaabaa goˈettoos. (Ibraawe 10:24, 25) Nuuni “asa ubbau lo77obaa oottoos.”— Galaatiyaa 6:10.

11. Nuuni atotettaa demmanawu Yesuus Kiristtoosa ammanana koshshiyoy aybissee?

11 Yesuusi Xoossaakko efiya oge gidiyo gishshawu nuuni ayyo azazettana koshshees. Geeshsha Maxaafay, “Asi atotettaa Yesuusa baggaara demmanaappe attin, hara o baggaaranne demmenna; nuuni a sunttan attanau bessees; aissi giikko, Xoossai saluwaappe garssan asassi immido hara suntti baawa” yaagiis. (Oosuwaa 4:12) Ha maxaafan SHemppo 5n, Yesuusi ba deˈuwaa wozo oottidi azazettiya asaayyo immanaadan Yihooway kiittidoogaa tamaarida. (Maatiyoosa 20:28) Yesuusi Kawo gididi saˈaa haaranaadan Yihooway dooriis. Nuuni merinawu deˈana koyikko, Yesuusawu azazettana bessiyoogaa Geeshsha Maxaafay yootiyoy hegaassa.—Yohaannisa 3:36 nabbaba.

12. Nuuni polotikan gelennay aybissee?

12 Nuuni polotikan gelana bessenna. Yesuusi polotikan gelibeenna. Yesuusi Roome biittaa haariya PHilaaxoosa sintti pirddawu shiiqido wode, “Ta kawotettai ha sa7aana gidenna” yaagiis. (Yohaannisa 18:36 nabbaba.) Yesuusaagaadan, nuuni saluwan deˈiya Xoossaa Kawotettawu ammanettoos; hegaa gishshawu, nuuni awan deˈikkokka, polotikan gelokko. Gidikkokka, Geeshsha Maxaafay nuuni “deriyaa heemmiyaageetuyyo” woy kawotuyyo  azazettanaadan yootees. (Roome 13:1) Nuuni deˈiyo biittaa higgiyawu azazettoos. Issi higgee Xoossaa higgiyaara maayettana xayikko, “Nuuni asau azazettanaappe Xoossau azazettanau bessees” yaagida kiitettidaageetu leemisuwaa kaalloos.—Oosuwaa 5:29; Marqqoosa 12:17.

13. Xoossaa Kawotettaabaa nuuni odiyoobay aybee?

13 Xoossaa Kawotettaa xallay alamiyaa metuwaa xayssanaagaa ammanoos. Yesuusi “kawotettaa wonggeliyaa mishiraachchoi sa7aa ubban” odettanaagaa yootiis. (Maatiyoosa 24:14 nabbaba.) Xoossaa Kawotettay nuuyyo oottanabaa, oottana danddayiya asa kawotetti mule baawa. (Mazamure 146:3) Yesuusi, “Ne kawotettai yo; ne shenee saluwan hanidoogaadan, sa7ankka hano” giidi Xoossaa Kawotettaabaa woossanaadan nuna tamaarissiis. (Maatiyoosa 6:10) Geeshsha Maxaafay Xoossaa Kawotettay asa kawotetta ubbaa xayssanaagaanne ‘i merinawu eqqidi daanaagaa’ yootees.—Daaneela 2:44.

14. Neeni Xoossaayyo suure goynniyay oona gaada qoppay?

14 Hegaa xannaˈa simmada, hagaadan nena oycha: ‘Geeshsha Maxaafaappe tamaarissiyaageeti oonee? Xoossaa sunttaabaa haratuyyo yootiyaageeti oonee? Issoy issuwaa wozanappe siiqiyoogaa bessiyaageeti, qassi Xoossay nuna ashshanawu Yesuusa kiittidoogaa ammaniyaageeti oonee? Polotikan gelennaageeti oonee? Xoossaa Kawotettaa xallay nu metuwaa qaarana danddayiyoogaa sabbakiyaageeti oonee?’ Hegaadan oottiyaageeti Yihoowa Markkatu xalla.—Isiyaasa 43:10-12.

NEENI AY OOTTANEE?

15. Nu goynuwan Xoossay ufayttanaadan koyikko, nuuni ay oottana bessii?

15 Xoossay deˈiyoogaa ammaniyoogaa xallay gidenna. Xalahetikka Xoossay deˈiyoogaa ammanoosona; shin ayyo azazettokkona. (Yaaqooba 2:19) Nu goynuwan Xoossay ufayttanaadan koyikko, nuuni Xoossay deˈiyoogaa  ammaniyoogaa xalla gidennan, i yootiyoobaakka oottana bessees.

16. Nuuni worddo haymaanootiyaa ixxana koshshiyoy aybissee?

16 Nu goynuwan Xoossay ufayttanaadan koyikko, nuuni worddo haymaanootiyaa ixxana bessees. Hananabaa yootiya Isiyaasi, “A giddoppe kiyiichchite. Intte huuphiyaukka geeyite” yaagiis. (Isiyaasa 52:11; 2 Qoronttoosa 6:17) Nuuni worddo goynuwaara gayttida aybanne ixxana koshshiyoy hegaassa.

17, 18. ‘Gita Baabiloona’ oonee, qassi eesuwan ippe kiyana koshshiyoy aybissee?

17 Worddo haymaanootee aybee? A Qaalaara maayettenna ogiyan Xoossaayyo goynnanaadan tamaarissiya ubba haymaanootiyaa. Geeshsha Maxaafay ubba worddo haymaanootiyaa, “Gita Baabiloono” yaagees. (Ajjuutaa 17:5) Aybissi? Bashshaa Haattaappe simmin Nohe wode, Baabiloone kataman worddo haymaanootiyaa timirttee doommiis. He worddo timirttee kumetta saˈaa gakkiis. Leemisuwawu, Baabiloonen deˈiya asay heezzu xoossatuyyo goynnees. Ha wodiyan, Xoossay Sillaase giidi daro haymaanooteti tamaarisoosona; shin Geeshsha Maxaafay tumu Xoossay Yihoowa xalla gidiyoogaanne Yesuusi a Naˈaa gidiyooga geeshshidi tamaarissees. (Yohaannisa 17:3) Baabiloonen deˈiya asay issi uri hayqqiyo wode, appe shaahettidi paxa deˈiyaabi deˈees; qassi he shaahettidaagee siˈooliyan tuggatana danddayees giidikka ammanoosona. Hegee worddo.—Wurssetta Qofaa 14, 17nne 18 xeella.

18 Worddo haymaanoote ubbay mata wode xayanaagaa Xoossay kasetidi yootiis. (Ajjuutaa 18:8) Neeni worddo haymaanootiyaappe eesuwan kiyana koshshiyoy aybissakko akeekadii? Neeni wodee wurennan ippe kiyaanaadan Xoossaa Yihooway koyees.—Ajjuutaa 18:4.

Yihoowayyo a asaara haggaaziyoogan neeni kumetta saˈan deˈiya a soo asaa yame gidana

19. Neeni Yihoowayyo haggaazanawu kuuyiyo wode, i neeyyo ay keena qoppii?

19 Neeni worddo haymaanootiyaappe kiyada Yihoowayyo  haggaazanawu kuuyiyo wode, ne laggetuppe woy intte soo asaappe issoti issoti ne kuuyidobaa akeekennan aggananne, ubba qassi nena yedettana danddayoosona. SHin Yihooway nena aggenna. Neeni issoy issuwaa siiqiya miilooniyan qoodettiya kumetta saˈan deˈiya so asaa yame gidana; qassi neeni Xoossay ehaana ooratta alamiyan merinawu deˈana. (Marqqoosa 10:28-30) Neeni Yihoowayyo haggaazanawu kuuyidoogaa eqettiya ne laggetuppenne intte soo asaappe issoti issoti guyyeppe Geeshsha Maxaafaa xannaˈanawu kuuyana danddayoosona.

20. Xoossaayyo suure goynniyoogee koshshiyoy aybissee?

20 Mata wode, Xoossay iitatetta ubbaa xayssana; qassi a Kawotettay kumetta saˈaa haarana. (2 PHeexiroosa 3:9, 13) Hegee ufayssiya wode gidana! Ubba asay Yihooway koyiyo ogiyan awu goynnana. Hegaa gishshawu, haˈˈi bessiyaabaa oottiyoogeenne Xoossaayyo suure goynniyoogee neeyyo koshshiyaaba.