Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

Geeshsha Maxaafay Nuna Ay Tamaarissii?

 SHEMPPO TAMMANNE HOSPPUNAA

Ne Huuphiyaa Geppiyoogaanne Xammaqettiyoogaa

Ne Huuphiyaa Geppiyoogaanne Xammaqettiyoogaa

1. Neeni ha maxaafaa loytta xannaˈa simmada ay qoppana danddayay?

XOOSSAY qaalaa gelido merinaa deˈuwaa, hayqqidaageetu hanotaa, dendduwaa hidootaanne hegaa mala Geeshsha Maxaafaa tumaa neeni ha maxaafaa xannaˈiyo wode tamaaradasa. (Eranchchaa 9:5; Luqaasa 23:43; Yohaannisa 5:28, 29; Ajjuutaa 21:3, 4) Neeni Yihoowa Markkatu shiiquwaa shiiqiyoogaa doommennan aggakka, qassi eti tumu goynuwaa goynniyoogaa ammanennan aggakka. (Yohaannisa 13:35) Neeni Yihoowaara mata dabbotettaa medhiyoogaa doommennan aggakka, qassi ayyo haggaazanawu  koyada qofaa qachennan aggakka. Hegaa gishshawu neeni, ‘Taani Xoossaayyo haggaazanawu haˈˈi ay oottana bessii?’ gaada qoppana danddayaasa.

2. Toophiyaa biittaa asa gidida issi bitanee xammaqettanawu koyidoy aybissee?

2 Yesuusi saˈan deˈiyo wode deˈida Toophiyaa biittaa asa gidida issi bitanee hegaadan qoppiis. Yesuusi hayquwaappe denddin amarida wodee aadhi simmin, Yesuusi erissiyo ashkkaray Piliphoosi he bitaniyawu sabbakiis. Yesuusi Mase gidiyoogaa Piliphoosi he bitaniyawu qonccissiis. Toophiyaa biittaa asa gidida bitanee tamaaridobay a wozanaa denttettin sohuwaara, “Haattaa hagaa be7a; xammaqettiyoogaa tana diggiyai aibee?” yaagiis.—Oosuwaa 8:26-36.

3. (a) Yesuusi bana kaalliyaageetuyyo immido azazoy aybee? (b) Issi uri waani xammaqettana bessii?

3 Neeni Yihoowawu haggaazana koyikko, xammaqettana koshshiyoogaa Geeshsha Maxaafay geeshshidi tamaarissees. Yesuusi bana kaalliyaageetuyyo, “Asa ubbaa tana kaalliyaageeta oottite; . . . eta xammaqite” yaagiis. (Maatiyoosa 28:19) Yesuusi xammaqettiyoogan leemiso gidiis. I muleera haattan muukettiisippe attin, a huuphiyan haattay caccafettibeenna. (Maatiyoosa 3:16) Ha wodiyan issi Kiristtaanee xammaqettiyo wode, i haattan muleera muukettana bessees.

4. Neeni xammaqettiyoogee ay bessii?

4 Neeni xammaqettiyoogee Xoossaa dabbo gidanawunne ayyo haggaazanawu koyiyoogaa asaa sinttan bessiyo oge. (Mazamure 40:7, 8) Yaatiyo gishshawu neeni, ‘Taani xammaqettanawu ay oottana bessii?’ gaada qoppana danddayaasa.

ERAANNE AMMANUWAA

5. (a) Neeni xammaqettanaappe kase ay oottana bessii? (b) Gubaaˈe shiiqoti koshshiyoy aybissee?

5 Neeni xammaqettanaappe kase, Yihoowanne Yesuusa  erana bessees. Neeni Geeshsha Maxaafaa xannaˈiyoogan hegaa oottiyoogaa doommadasa. (Yohaannisa 17:3 nabbaba.) SHin, hegaa xallay gidenna. Geeshsha Maxaafay neeni Yihoowa sheniyaa ‘eriyo eratettan kumana’ bessiyoogaa yootees. (Qolasiyaasa 1:9) Yihoowa Markkatu shiiqoti neeni Yihoowaara mata dabbotettaa medhanaadan nena maaddana. Neeni ubbatoo gubaaˈe shiiquwaa shiiqana koshshiyo issi gaasoy hegaa.—Ibraawe 10:24, 25.

Neeni xammaqettanaappe kase, Geeshsha Maxaafaa xannaˈana bessees

6. Neeni xammaqettanaappe kase Geeshsha Maxaafaabaa ay keenaa erana koshshii?

6 Neeni xammaqettanaappe kase Geeshsha Maxaafan deˈiya ubbabaa erana mala Yihooway koyenna. I Toophiyaa biittaa bitanee xammaqettanaappe kase ubbabaa erana mala koyibeenna. (Oosuwaa 8:30, 31) Qassi nuuni Yihoowaabaa aggennan merinawu tamaarana. (Eranchchaa 3:11) SHin xammaqettanawu, neeni Geeshsha Maxaafaa timirttiyaappe amaridaagaa erananne ammanana koshshees.—Ibraawe 5:12.

7. Geeshsha Maxaafaa xannaˈidoogee nena waati maaddidee?

7 Geeshsha Maxaafay, “Ammanoi bainnan ooninne Xoossaa ufaissanau danddayenna” yaagees. (Ibraawe 11:6) Hegaa gishshawu neeni xammaqettanaappe kase neeyyo ammanoy deˈana koshshees. Beni Qoronttoosa kataman deˈiya issi issi asati Yesuusa kaalliyaageeti tamaarissidobaa siyidosona; hegaappe denddidaagan, eti ‘ammanidi xammaqettiyoogaa’ doommidoogaa Geeshsha Maxaafay yootees. (Oosuwaa 18:8) Hegaadan, neeni Geeshsha Maxaafaa xannaˈidoogee Xoossay qaalaa gelidobaanne nuna nagaraappenne hayquwaappe ashshana danddayiyay Yesuusa wozuwaa yarshshuwaa gidiyoogaa ammanana mala nena maaddiis.—Yaasa 23:14; Oosuwaa 4:12; 2 Ximootiyoosa 3:16, 17.

 GEESHSHA MAXAAFAA TUMAABAA HARATUSSI YOOTA

8. Neeni tamaaridobaa haratussi yootanaadan nena aybi denttettanee?

8 Neeni Geeshsha Maxaafaappe loyttada tamaariyo wodenne hegee ne deˈuwan nena waati maaddidaakko akeekiyo wode, ne ammanoy kaseegaappe minnana. Neeni tamaariyoobaa haratuyyo yootanawu koyana. (Ermmaasa 20:9; 2 Qoronttoosa 4:13) SHin neeni oossi yootana koshshii?

Neeni ammaniyoobaa haratussi yootanawu nena ammanoy denttettana koshshees

9, 10. (a) Neeni tamaaridobaa oossi yootiyoogan doommana danddayay? (b) Gubaaˈiyaara sabbakanawu koyikko neeni ay oottana bessii?

9 Intte soo asaayyo, ne laggetuyyo, shoorotuyyo, woy nenaara oottiyaageetuyyo neeni eridobaa yootanawu koyana danddayaasa. Hegee loˈˈo; shin hegaa ubbatoo kehatettaaninne siiquwan yoota. Wurssettan, neeni gubaaˈiyaara sabbakiyoogaa doommana danddayaasa. Neeni hegaadan oottanawu koyiyo wode, nena Geeshsha Maxaafaa xannaˈissiya Yihoowa Markkawu yootana danddayaasa; qassi neeni sabbakiyo oosuwaa gubaaˈiyaara oottana koyiyoogaa ayyo woy iyyo oda. Nena xannaˈissiya uri neeni danddayiyoogaanne Geeshsha Maxaafaa maaraadan deˈiyoogaa akeekikko, nenna xannaˈissiyaagee deˈiyoosan naaˈˈu cimati nena haasayissana danddayoosona.

10 Issippe gayttiyo wode tobbiyoobay aybee? Neeni Geeshsha Maxaafaa timirttiyaappe amaridaagaa akeekiyoogaanne ammaniyoogaa, qassi Geeshsha Maxaafay yootiyoobaa galla galla ne deˈuwan azazettiyaakkonne, qassi tumuppe Yihoowa Markka gidanawu neeni koyiyaakko eranawu cimati nena haasayissana. Cimati nena gujjin, gubaaˈiyan deˈiya ubbaa heemmiyoogaa hassaya; hegaa gishshawu, neeni etaara haasayanawu yayyoppa. (Oosuwaa 20:28; 1 PHeexiroosa 5:2, 3) Issippe gayttidi haasayi simmin, neeni gubaaˈiyaara issippe sabbakiyoogaa doommana danddayiyaakkonne he cimati neeyyo yootana.

11. Neeni gubaaˈiyaara sabbakiyoogaa doommanaappe kase laamettiyoogee keehi koshshiyoy aybissee?

 11 Neeni gubaaˈiyaara sabbakiyoogaa doommanaappe kase laamettana koshshiyo harabay deˈiyoogaa cimati yootana danddayoosona. He laamee keehi koshshiyoy aybissee? Nuuni Xoossaabaa haratuyyo yootiyo wode, Yihoowa sunttan xeesettiyo gishshawu, a bonchissiya ogiyan deˈana bessees.—1 Qoronttoosa 6:9, 10; Galaatiyaa 5:19-21.

NAGARAAPPE SIMMA, QASSI LAAMETTA

12. Ubba asay nagaraappe simmana koshshiyoy aybissee?

12 Neeni xammaqettanaappe kase laamettana bessiyo harabay deˈees. Kiitettida PHeexiroosi, “Simmi Xoossai intte nagaraa xaissanaadan, . . . intte nagaraappe Xoossaakko simmite” yaagiis. (Oosuwaa 3:19, 20) Nagaraappe simmiyoogaa giyoogee woyigiyoogee? Hegee nuuni oottido moorobaa gishshawu wozanappe zilˈˈettiyoogaa giyoogaa. Leemisuwawu, ne kanddoy shori baynnaagaa gidikko, neeni nagaraappe simmana koshshees. Qassi neeni hanno gakkanawu neeyyo danddayettida keenaa suurebaa oottanawu baaxetikkokka, nuuni ubbay nagarancha gidiyo gishshawunne Xoossay atto gaanaadan oychana koshshiyo gishshawu haˈˈikka nu nagaraappe simmana bessees.—Roome 3:23; 5:12.

13. Laamettiyoogaa giyoogee woygiyoogee?

13 Neeni oottidobawu azzaniyoogaa xallay gidanee? CHii, gidenna. PHeexiroosi neeni laamettana koshshiyoogaakka yootiis. Hegaa giyoogee kase neeni oottido balaba ubbaa aggananne suurebaa oottiyoogaa doommana bessees giyoogaa. Leemisuwawu, neeni issisaa koyro baydda deˈiyaabadan qoppa. Guuttaa ba simmada, neeni balada harasaa baydda deˈiyoogaa akeekadasa. Neeni waatuutee? Neeni leddi gaana, eqqana, simmana, qassi simmada suure ogiyaa baana bessiyoogee qoncce. Hegaadan, neeni  Geeshsha Maxaafaa xannaˈiyo wode, issi issi meezeta woy issi issibaa ne deˈuwan laammana koshshiyoogaa akeekana danddayaasa. Laamettanawunne suurebaa oottiyoogaa doommanawu eeno ga.

NE HUUPHIYAA XOOSSAWU GEPPA

Neeni Yihoowayyo haggaazanawu qaalaa geladii?

14. Ne huuphiyaa Xoossawu waata geppay?

14 Neeni xammaqettanaappe kase oottana koshshiya harabay ne huuphiyaa Yihoowayyo geppiyoogaa. Neeni ne huuphiyaa Yihoowayyo geppiyo wode, a xallawu goynnanawunne ne deˈuwan ubbabaappe aaruwan a sheniyaa oottanawu qaalaa gelidoogaa woosan ayyo yootaasa.—Zaarettido Wogaa 6:15.

15, 16. Issi uri ba huuphiyaa Xoossaayyo geppanawu aybi denttettii?

15 Yihoowa xallawu haggaazanawu qaalaa geliyoogee ne deˈo laytta ubban neeni siiqiyo uraara deˈanawu qaalaa geliyoogaa mala. Issi attumaageenne maccaara aqo oyqqanawu qoppidi issippe wodiyaa aattiyoobadan qoppa. Attumaagee maccaaro loytti eriyo wode, i o siiqees, qassi o ekkanawu koyees. Hegee kuuyana koshshiya gitaba gidikkokka, i o siiqiyo gishshawu he aawatettaa ekkanawu eeno gees.

16 Neeni Yihoowabaa eriyo wode, a siiqaasa, qassi neeyyo danddayettida ubban ayyo haggaazanawu koyaasa. Hegee neeni ayyo haggaazanawu woosan qaalaa gelanaadan nena denttettana. Geeshsha Maxaafay Yesuusa kaallana koyiya ooninne ‘bana yeggi bayana’ koshshiyoogaa yootees. (Marqqoosa 8:34) Hegaa giyoogee woygiyoogee? Hegee ne deˈuwan Yihoowayyo azazettiyoogaa kaseyaasa giyoogaa. Yihooway koyiyoobay neeni koyiyoobaappenne ne halchuwaappe keehi aadhees.—1 PHeexiroosa 4:2 nabbaba.

NAGARAA OOTTANAAKKONNE GAADA YAYYOPPA

17. Amarida asati bantta huuphiyaa Yihoowayyo geppennay aybissee?

17 Amarida asati Yihoowayyo haggaazanawu gelido qaalaa  naagana danddayokko giidi yayyiyo gishshawu, eti bantta huuphiyaa ayyo geppokkona. Eti Yihoowa azzanttanawu koyokkona, woy bantta huuphe ayyo geppana xayikko, eti oottiyoobawu Yihooway eta oychenna giidi qoppennan aggokkona.

18. Neeni Yihoowa azzanttana danddayays gaada yayyiyoogaa agganaadan maaddiyaabay aybee?

18 Neeni Yihoowa siiqiyoogee a azzanttana danddayays gaada yayyiyoogaa agganaadan maaddana. Neeni a siiqiyo gishshawu, ayyo gelido qaalaa naaganawu neeyyo danddayettida ubbabaa oottana. (Eranchchaa 5:4; Qolasiyaasa 1:10) Neeni Yihoowa sheniyaa oottiyoogee keehi metiyaaba gaada qoppana koshshenna. Kiitettida Yohaannisi, “Nuuni Xoossaa siiqiyoogee a azazuwaa naagiyoogaa; a azazoikka deexo gidenna” yaagiis.—1 Yohaannisa 5:3.

19. Neeni ne huuphiyaa Yihoowayyo geppanawu yayyana koshshennay aybissee?

19 Neeni ne huuphiyaa Yihoowayyo geppanawu wottiyoobi baynna asa gidana koshshenna. I nuuni oottana danddayiyoogaappe daruwaa oottanaadan mule koyenna. (Mazamure 103:14) Suurebaa oottanaadan i nena maaddana. (Isiyaasa 41:10) Ne kumetta wozanan Yihoowa ammanettikko, “i nena likke ogiyaa kaalettana.”—Leemiso 3:5, 6.

ATOTETTAA DEMMANAWU ASAA SINTTAN MARKKATTIYOOGAA

20. Ne huuphiyaa Xoossaayyo geppa simmada, neeni oottanabay aybee?

20 Neeni ne huuphiyaa Yihoowawu geppana danddayiyaabadan qoppay? Ne huuphiyaa Yihoowayyo geppa simmada, kaallada oottanabawu giigettaasa. Neeni xammaqettana koshshees.

21, 22. Ne ammanuwaa ‘asaa sinttan’ waata markkattana danddayay?

21 Neeni ne huuphiyaa Yihoowayyo geppidoogaanne xammaqettanawu koyiyoogaa ne gubaaˈiyaa cimata  shiishshiyaagawu yoota. Yootin, i amarida cimati nenaara Geeshsha Maxaafaa timirttiyaa tobbanaadan oottana. Eti neeni danddayiyoogaa maayettikko, kaalliya Yihoowa Markkatu gita shiiquwan neeni xammaqettana danddayiyoogaa neeyyo yootana. He shiiquwan xinqqatee aybakko qonccissiya haasayay shiiqana. Haasayaa haasayiyaagee xammaqettanawu giigettidaageeta naaˈˈu oyshaa oychees.  He oyshata zaariyoogan, neeni ne ammanuwaa asaa sinttan ‘markkattana.’—Roome 10:10.

22 Hegaappe simmin neeni xammaqettana. Neeni muleera haattan muukettana. Xammaqettiyoogee neeni ne huuphiyaa Yihoowayyo geppidoogaanne neeni haˈˈi Yihoowa Markka gidiyoogaa ubba asaayyo bessiyaaba.

 NE XINQQATEE AY BESSII?

23. ‘Aawaa sunttan, Naˈaa sunttaaninne geeshsha ayyaanaa sunttan’ xammaqettiyoogaa giyoogee woygiyoogee?

23 Yesuusi ba erissiyo ashkkarati, ‘Aawaa sunttan, Naˈaa sunttaaninne geeshsha ayyaanaa sunttan’ xammaqettanaagaa yootiis. (Maatiyoosa 28:19 nabbaba.) Hegaa giyoogee woygiyoogee? Hegee, neeni Yihoowa maataanne Xoossaa halchuwaara gayttidaagan Yesuusi oottiyoobaa, qassi Xoossay ba geeshsha ayyaanaa baggaara ba sheniyaa waati poliyaakko akeekiyoogaa giyoogaa.—Mazamure 83:18; Maatiyoosa 28:18; Galaatiyaa 5:22, 23; 2 PHeexiroosa 1:21.

Neeni xammaqettiyo wode, Xoossaa sheniyaa oottanawu koyiyoogaa bessaasa

24, 25. (a) Xinqqatee ay bessii? (b) Wurssetta shemppuwan nuuni tamaaranabay aybee?

24 Xammaqettiyoogee issi keehi koshshiyaabaa qonccissees. Neeni haattan muukettiyo wode, ne kase deˈido deˈuwawu hayqqadasa giyoogaa. Neeni haattaappe kiyiyo wode, Xoossaa sheniyaa oottiyoogan ooratta deˈuwaa deˈiyoogaa doommana. Hegee neeni he wodeppe doommada Yihoowayyo haggaazanaagaa bessees. Neeni ne huuphiyaa geppidoy issi asawu, issi dirijjitiyawu woy issi oosuwawu gidennaagaa hassaya. Neeni ne deˈuwaa Yihoowayyo geppadasa.

25 Neeni ne huuphiyaa Xoossaayyo geppiyoogee aara mino dabbotettaa medhanaadan maaddana. (Mazamure 25:14) Hegaa giyoogee issi uri xammaqettido gishshawu attana giyoogaa gidenna. Kiitettida PHawuloosi, “Yashshatettaaninne kokkorssan intte atotettaa polanau oottite” yaagiis. (Piliphphisiyuusa 2:12) Xinqqatee atotettaa demmanawu oottana bessiyo koyroba xalla. SHin neeni waanada Yihoowawu mata dabbo gidada deˈana danddayay? Ha maxaafan wurssetta shemppuwan ha oyshaayyo zaaruwaa demmana.