Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

Geeshsha Maxaafay Nuna Ay Tamaarissii?

 SHEMPPO TAMMANNE OYDDAA

Ne Soo Asay Ufayttana Danddayees

Ne Soo Asay Ufayttana Danddayees

1, 2. Yihooway so asay waananaadan koyii?

KOYRO azinaynne machiyaa aqo oyqqanaadan oottidaagee Xoossaa Yihoowa. I koyro maccaasiyo medhiis; medhidi ‘o bitaniyaakko ehiidoogaa’ Geeshsha Maxaafay yootees. Addaamee keehi ufayttidi, “Ha meqettiyaa ta meqettaappe, ha ashiyaakka ta ashuwaappe ekettidaaro” yaagiis. (Doomettaabaa 2:22, 23) Hegee aqo laggeti ufayttanaadan Yihooway koyiyoogaa bessees.

2 Daro asay so asaa deˈuwan mule ufayttennaagee azzanttiyaaba. SHin, so asa ubbay bantta soo asaa deˈoy ushachanaadaaninne issippe ufayttanaadan maaddiya daro maarati Geeshsha Maxaafan deˈoosona.—Luqaasa 11:28.

XOOSSAY AZINATUPPE KOYIYOOBAA

3, 4. (a) Azinay ba machiyo waatana bessii? (b) Azinaynne machiyaa issoy issuwawu atto gaana koshshiyoy aybissee?

3 Loˈˈo azinay ba machiyo siiquwaaninne bonchuwan oyqqana koshshiyoogaa Geeshsha Maxaafay yootees. Hayyanaa Efisoona 5:25-29 nabbaba. Azinay ba machiyo ubba wode siiqana bessees. I, o iitabaappe naagees, iyyo koshshiyaabaa kuntteesinne o qohiya aybanne oottenna.

4 SHin azinay ba machiyaa mooriyo wode ay oottana bessii? Azinatuyyo hagaadan odettiis: “Intte maccaasaa ubbatoo siiqite; iita hanqqo eta hanqqettoppite.” (Qolasiyaasa 3:19, NW) Azinatoo, inttekka mooriyoogaa hassayite. Xoossay intteyyo atto gaanaadan koyikko, inttekka intte maccaasaayyo atto gaana bessees. (Maatiyoosa 6:12,  14, 15) Azinaynne machiyaa issoy issuwawu atto gaanawu eeno giikko, aqo deˈuwan ufayttanaadan eta hegee maaddana.

5. Azinay ba machiyo bonchana bessiyoy aybissee?

5 Azinay ba machiyo bonchanaadan Yihooway koyees. Azinay ba macheeyyo koshshiyaabaa kunttanawu loytti qoppana koshshees. Hegee xaasayidi xeelliyooba gidenna. Azinay ba macheeyyo bessiyaabaa oottana xayikko, Yihooway a woosaa siyennan aggana danddayees. (1 PHeexiroosa 3:7) Yihooway bana siiqiyaageeta xoqqu oottidi xeellees. I attumaasaa maccaasaappe aattidi xeellenna.

6. Azinaynne machiyaa “issi asa” gidana giyoogee woygiyoogee?

6 Yesuusi azinaynne machiyaa ‘issi asa gidiyoogaappe attin, naaˈˈu asa gidennaagaa’ yootiis. (Maatiyoosa 19:6) Eti issoy issuwawu ammanettennan mule aggi erokkona. (Leemiso 5:15-21; Ibraawe 13:4) Azinaynne machiyaa bantta xallaa siiqennan, issippe zinˈˈiyoogaa xeelliyaagan issoy issuwawu qoppana koshshees. (1 Qoronttoosa 7:3-5) Azinay ‘ooninne ba bollaa miziyoogaanne naagiyoogaa’ qassi ‘ba bollaa ixxiya asi mule baynnaagaa’ hassayana koshshees. Hegaa gishshawu, i ba machiyo siiqananne bonchana bessees. Hara aybippenne aaruwan, azinay baassi kehiyaagaanne siiqiyaagaa gidanaadan machiyaa koyawusu.—Efisoona 5:29.

XOOSSAY MACHOTUPPE KOYIYOOBAA

7. Issi keettaa asawu huuphe koshshiyoy aybissee?

7 Issippetettan oottanaadan kaalettana mala huuphe gidiya ura ubba so asawu koshshees. Geeshsha Maxaafay 1 Qoronttoosa 11:3n, “Kiristtoosi attumaasa ubbaayyo huuphe gidiyoogaa, attumaasi maccaasassi huuphe gidiyoogaanne qassi Xoossai Kiristtoosassi huuphe gidiyoogaa” yootees.

8. Maccaasiyaa ba azinaa keehi bonchiyoogaa waata bessana danddayay?

 8 Ubba azinati mooroosona. SHin machiyaa ba azinay kuuyiyoobay polettanaadan maaddiyo wodenne aara hashetanawu eeno giyo wode, so asa ubbay goˈettees. (1 PHeexiroosa 3:1-6) Geeshsha Maxaafay, “Maccaasa ubbaikka bantta azinaa azinaa bonchchanau bessees” yaagees. (Efisoona 5:33) Azinaa ammanoy maccaaseegaappe dumma gidikko shin? Maccaasiyaa he wodiyankka azinaa keehippe bonchana koshshees. Geeshsha Maxaafay hagaadan gees: “Maccaasatoo, intte azinatuppe Xoossaa qaalau azazettenna issooti issooti de7ikkokka, intte palamettennan, eti intte yashshatettaanne intte geeshsha de7uwaa be7idi ammanana mala, etau haarettite.” (1 PHeexiroosa 3:1, 2) Maccaasee loˈˈo eeshshay azinay i ammanuwaa akeekanaadaaninne bonchanaadan maaddana danddayees.

9. (a) Machiyaa ba azinaara maayettana xayikko, a ay oottana bessii? (b) Tiitu 2:4, 5y machota zoriyoobay aybee?

9 Machiyaa ba azinaara maayettenna wode ay oottana  danddayay? A ba qofaa bonchuwan yootana bessees. Leemisuwawu, Saara Abrahaami dosennabaa haasayaasu; shin Yihooway a, “Saara neeyyo yootiyoobaa ubbaa siya” yaagiis. (Doomettaabaa 21:9-12) Kiristtaane azinay Geeshsha Maxaafay yootiyoobaara maayettennabaa darotoo kuuyennaagee erettidaagaa, hegaa gishshawu, a machiyaa a maaddana bessees. (Oosuwaa 5:29; Efisoona 5:24) Loˈˈo machiyaa ba soo asawu qoppawusu. (Tiitu 2:4, 5 nabbaba.) I azinaynne i naati a eta maaddanawu minna oottiyoogaa beˈiyo wode, o kaseegaappe aaruwan siiqananne bonchana.—Leemiso 31:10, 28.

Saara machotussi aybin leemiso giday?

10. SHaahettiyoogaa woy paraman shaahettiyoogaa xeelliyaagan Geeshsha Maxaafay yootiyoobay aybee?

10 Azinaynne machiyaa shaahettanawu woy paraman shaahettanawu issi issitoo eesuwan kuuyoosona. Gidoppe attin, Geeshsha Maxaafay ‘machiyaa ba azinaappe shaahettennaadan’ qassi ‘azinay ba machiyo yeddennaadan’ yootees. (1 Qoronttoosa 7:10, 11) Azinaynne machiyaa shaahettanaadan oottiya keehi iita hanotay deˈana danddayees; shin hegee loytti qoppidi kuuyiyooba. Paraman shaahettiyoogaa shin? Paraman shaahettanaadan Geeshsha Maxaafay yootiyo issi gaasoy, azinay woy machiyaa shaaramuxiyoogaa xalla.—Maatiyoosa 19:9.

XOOSSAY AAWAAPPENNE AAYEEPPE KOYIYOOBAA

Yesuusi so asa ubbawu leemiso

11. Naati aybippenne aaruwan koyiyoobay aybee?

11 Aawatoonne aayetoo, intteyyo danddayettida ubban intte naatuura daro wodiyaa aattite. Intte naati hara aybippenne aaruwan inttena koyoosona; intte Yihoowabaa eta tamaarissanaadan eti koyoosona.—Zaarettido Wogaa 6:4-9.

12. Aawaynne aayyiyaa bantta naata naaganawu ay oottana koshshii?

12 Seexaanaa alamee yaa iiti iiti biyo gishshawu, nu naata qohanawunne ubba qassi eta bolli pokkobaa oottana  koyiya daro asay deˈees. Hegaabaa haasayiyoogee issi issi aawaassinne aayeessi deexxiyaaba. SHin aawaynne aayyiyaa hegaa mala asatubaa bantta naatussi minttidi yootananne naati he asatuppe waani haakkanaakko eta tamaarissana koshshees. Yelidaageetoo, intte intte naata naagana bessees. *1 PHeexiroosa 5:8.

13. Aawaynne aayyiyaa bantta naata waati tamaarissana bessii?

13 Bantta naati loˈˈo eeshshay deˈiyoogeeta gidanaadan tamaarissiyo aawatettay aawaayyoonne aayeeyyo deˈees. Intte naata waati tamaarissana danddayeetii? Intte naati  loohana koshshees; shin seeriyo wode meqettaa iitana bessenna. (Ermmaasa 30:11) Hegaa gishshawu, intte hanqqettiyo wode intte naata mule seeroppite. Intte haasayiyoobay ‘cubedan caddidi’ eta qohanaadan koyekketa. (Leemiso 12:18) Intte naati azazettana koshshiyoy aybissakko akeekanaadan eta tamaarissite.—Efisoona 6:4; Ibraawe 12:9-11; Wurssetta Qofaa 30 xeella.

XOOSSAY NAATUPPE KOYIYOOBAA

14, 15. Naati bantta aawaassinne aayeessi azazettana koshshiyoy aybissee?

14 Yesuusi ba Aawawu ubbatoo azazettiis; ubba qassi metiya wodekka azazettiis. (Luqaasa 22:42; Yohaannisa 8:28, 29) Yihooway naati bantta aawaassinne aayeessi azazettanaadankka koyees.—Efisoona 6:1-3.

15 Naatoo, intte aawaassinne aayeessi azazettiyoogee metiyaabadan intteyyo siyettikkokka, intte azazettiyo wode, Yihoowaynne inttena yelidaageeti ufayttiyoogaa hassayite. *Leemiso 1:8; 6:20; 23:22-25.

Balabaa oottanawu paacettiyo wode Xoossawu ammanettidi deˈanaadan yelagata aybi maaddana danddayii?

16. (a) Seexaanay yelagati balabaa oottanaadan waati paaccanawu baaxetii? (b) Yihoowa siiqiyaageeti ne lagge gidanaadan dooriyoogee keehi koshshiyoy aybissee?

16 Dabloosi neeni balabaa oottanaadan ne laggetunne hara yelagatu baggaara paaccana danddayees. He paacee eqettanawu keehi metiyaaba gidana danddayiyoogaa erees. Leemisuwawu, Yaaqooba naˈiyaa Diina Yihoowa siiqenna naatuura laggetaasu. Hegee i bollinne eta soo asaa bolli daro metuwaa gattiis. (Doomettaabaa 34:1, 2) Ne laggeti Yihoowa siiqennaageeta gidikko, eti neeni Yihooway ixxiyoobaa oottanaadan paaccana danddayoosona; hegee ne bollinne intte soo asaa bolli waayee gakkanaadaaninne  Xoossay azzananaadan oottees. (Leemiso 17:21, 25) Neeni Yihoowa siiqiyaageeti ne lagge gidanaadan dooriyoogee keehi koshshiyoy hegaassa.—1 Qoronttoosa 15:33.

NE SOO ASAY UFAYTTANA DANDDAYEES

17. So asa ubbawu ayba aawatettay deˈii?

17 So asay Xoossaa azazuwaa kaalliyo wode, eta waayeenne daro metoy gakkenna. Hegaa gishshawu, neeni azina gidikko, ne machiyo siiqa; qassi o siiqiyoogaa dumma dumma ogiyan bessa. Neeni macho gidikko, ne azinaa bonchiyoogan ayyo haaretta; qassi Leemiso 31:10-31n odettida maccaasee leemisuwaa kaalla. Neeni aawa woy aayo gidikko, ne naati Xoossaa siiqanaadan tamaarissa. (Leemiso 22:6) Neeni aawa gidikko, ne soo asaa maara kaaletta. (1 Ximootiyoosa 3:4, 5; 5:8) Naatoo, intte aawaassinne aayeessi azazettite. (Qolasiyaasa 3:20) So asay ubbay balabaa oottana danddayiyoogaa hassayite; hegaa gishshawu, intte huuphiyaa kawushshiyaageetanne issoy issuwawu atto giyaageeta gidite. Ee, Geeshsha Maxaafan so asaa ubbaa maaddiya Yihoowa kaaletoy deˈees.

^ MENT. 12 Yihoowa Markkati attamissido, Gita Asttamaariyaappe Tamaara giyo maxaafaa shemppo 32n intte naata waati naagana danddayiyaakko gujo qofaa demmana danddayeeta.

^ MENT. 15 Eti Xoossaa higgiyaara maayettennabaa i oottanaadan koyikko, issi naˈi ba aawaayyoonne ba aayeeyyo azazettana bessenna.—Oosuwaa 5:29.