1, 2. (a) Neeni issi imotaa keehi nashshanaadan oottiyay aybee? (b) Wozoy Xoossay immido ubbabaappe aadhiyoy aybissee?

IMOTA ubbaappe aaruwan nena ufayssidaagee aybee? Neeni imotaa nashshanawu, hegee alˈˈuwan shamettidaagaa gidana bessenna. Issi imoti neeni ufayttanaadan oottikko woy neessi keehi koshshiyaagaa gidikko, hegaa gishshawu galataasa.

2 Xoossay immido imota ubbaappe aadhiyaanne aybippenne aaruwan nuussi koshshiya issi imotay deˈees. Hegee Xoossay asawu immido imota ubbaappe aadhiyaaba. Nuuni merinaa deˈuwaa demmanaadan, Yihooway ba Naˈaa, Yesuus Kiristtoosa kiittidoogaa ha shemppuwan tamaarana. (Maatiyoosa 20:28 nabbaba.) Yesuusi wozo gidanaadan ha saˈaa kiittiyoogan, Yihooway nuna tumuppe siiqiyoogaa bessiis.

WOZOY AYBEE?

3. Asay ayssi hayqqii?

3 Wozoy asaa nagaraanne hayquwaa aylletettaappe Yihooway kessiyo oge. (Efisoona 1:7) Nuuni wozoy koshshidoy aybissakko eranawu, shaˈan qoodettiya layttappe kase Edene gannatiyan aybi hanidaakko erana koshshees. Addaameenne Hewaana nagaraa oottidosona. Eti nagaraa oottido gishshawu hayqqidosona. Nuunikka Addaameppenne Hewaanippe nagaraa laattido gishshawu hayqqoos.—Wurssetta Qofaa 9 xeella.

4. Addaamee oonee, qassi Xoossay a ay mala asa ootti medhidee?

4 Yihooway koyro medhido bitaniyaa, Addaameyyo  alˈˈobaa immiis. I Addaameyyo wottiyoobi baynna deˈuwaa immiis. A guuggiyaaninne a asatettan wottiyoobi baawa. I mule harggenna, mule ceeggennanne mule hayqqenna. Yihooway Addaama medhido gishshawu, Xoossay assi aawa mala. (Luqaasa 3:38) Yihooway ubba wode aara haasayees. Xoossay Addaameppe koyiyoobaa ayyo qoncciyan yootiis; qassi ufayssiya oosuwaa assi immiis.—Doomettaabaa 1:28-30; 2:16, 17.

5. Geeshsha Maxaafay Addaamee “Xoossaa leemisuwan” merettiis giyoogee woygiyoogee?

5 Addaamee “Xoossaa leemisuwan” merettiis. (Doomettaabaa 1:27) Yihooway siiquwaa, aadhida eratettaa, suure pirddaanne wolqqaa gujjin, baagaa mala eeshshay deˈanaadan oottidi Addaama medhiis. I Addaameyyo koyiyoobaa dooriyo maataa immiis. Addaamee merettidoy mehiyaadan gidenna. Mehee ba haniyoobaa kasetidi qoppenna. SHin Xoossay Addaama iitaa woy kehaa dooranaadan oottidi medhiis. Addaamee Xoossaayyo azazettanawu dooridaakko, i Gannatiyan merinawu deˈana danddayees.

6. Addaamee Xoossaayyo azazettennan ixxido wode appe halidabay aybee? Hegee nuna waati qohidee?

6 Addaamee Xoossaayyo azazettennan ixxin hayqqanaadan pirddettido wode, appe gitabay haliis. Ayyo Yihoowaara deˈiya dabbotay duuxxiis; qassi wottiyoobi baynna deˈoynne Gannatee appe haliis. (Doomettaabaa 3:17-19) Addaameenne Hewaana Xoossaayyo azazettennan agganawu doorido gishshawu, etayyo ayba hidootinne baawa. Addaamee oottidobaa gaasuwan “nagarai ha sa7aa . . . geliis; he nagarai banaara haiquwaa ehiis; hegaa gaasuwan, asai ubbai nagara oottido gishshau, haiqoi asa zare ubbaa gakkiis.” (Roome 5:12) Addaamee nagaraa oottido wode, nagaraanne hayquwaa aylletettawu  bananne nuna ‘bayzziis.’ (Roome 7:14) Nuussi hidooti deˈii? Ee, deˈees.

7, 8. Wozoy aybee?

7 Wozoy aybee? Wozo giyoobay darotoo naaˈˈubawu goˈettiyooba. Koyro, wozoy issibaa yedissanawu woy zaarettidi shammanawu qanxxiyooba. Naaˈˈantto, wozoy gakkida qohuwawu qanxxiyo waaga.

8 Addaamee nagaraa oottidi nuuni hayqqanaadan oottiyoogan gattido wolqqaama qohuwawu waagaa qanxxana danddayiya asi baawa. SHin nuuni nagaraanne hayquwaa aylletettaappe kiyanawu koshshiyaabaa Yihooway giigissiis. Wozoy waani giigidaakko, qassi nuuni hegan waani goˈettana danddayiyaakko ane beˈoos.

YIHOOWAY WOZUWAA WAATI GIIGISSIDEE?

9. Wozoy waani qanxxettana danddayii?

9 Addaameppe halida wottiyoobi baynna deˈuwawu wozo qanxxana danddayiya asi baawa. Ayssi giikko, nuuni ubbay nagarancha. (Mazamure 49:7, 8) Wozo gididi qanxxettana bessiyay wottiyoobi baynna hara uraa deˈo. Geeshsha Maxaafay, “I asaa ubbaa wozanau bana ubbau immiis” yaagees. (1 Ximootiyoosa 2:6) Yesuusi wozo oottidi immido wottiyoobi baynna deˈoy Addaameppe halida deˈuwaara issi mala.

10. Yihooway wozuwaa waati giigissidee?

10 Yihooway wozuwaa waati giigissidee? Yihooway keehi siiqiyo Naˈaa saˈaa kiittiis. Ha Naˈay, Yesuusi Yihooway medhido ubbabaappe bayra. (1 Yohaannisa 4:9, 10) Yesuusi ba Aawaanne ba deˈiyo sohuwaa, saluwaa aggidi yaanawu eeno giis. (Piliphphisiyuusa 2:7) Yihooway Yesuusa deˈuwaa saˈan deˈiya Mayraami uluwawu aattin, Yesuusi nagari baynnaagaa gididi yelettiis.—Luqaasa 1:35.

Yihooway keehi siiqiyo ba Naˈaa nuussi wozo oottidi immiis

11. Issi asi asa ubbawu waanidi wozo gidana danddayii?

 11 Addaamee Yihoowayyo azazettennan ixxido wode, wottiyoobi baynna deˈoy asa ubbaappe haliis. Addaame naati ubbay hayqqennaadan oottana danddayiya asi deˈanee? Ee, deˈees. (Roome 5:19 nabbaba.) Nagaraa mule ootti erenna Yesuusi wottiyoobi baynna ba deˈuwaa wozo oottidi immiis. (1 Qoronttoosa 15:45) Wottiyoobi baynna a deˈoy Addaame naati ubbay hayqqennaadan oottana.—1 Qoronttoosa 15:21, 22.

12. Yesuusi keehi waayettidoy aybissee?

12 Geeshsha Maxaafay Yesuusi hayqqanaappe kase keehi waayettidoogaa yootees. I lissuwan garafettiis, mittaa bolli misimaariyan xishettidi kaqettiis, qassi barchetidi hayqqiis. (Yohaannisa 19:1, 16-18, 30) Yesuusi keehi waayettana koshshidoy aybissee? Ay asinne wolqqaama paacee gakkikko Xoossaayyo ammanettana giidi Seexaanay yootido gishshataassa. Wottiyoobi baynna uri keehi paacettikkokka, Xoossaayyo ammanettana danddayiyoogaa Yesuusi bessiis. Yihooway Yesuusan ay keena ufayttidaakko qoppa!—Leemiso 27:11; Wurssetta Qofaa 15 xeella.

13. Wozoy waani qanxxettidee?

13 Wozoy waani qanxxettidee? Yesuusa morkketi, Ayhudatu qoodan Niisaana 14n 33 M.Ln, a woranaadan Yihooway paqqadiis. (Ibraawe 10:10) Heezzu gallassappe simmin, Yihooway Yesuusa asa gidennan ayyaana mereta oottidi hayquwaappe denttiis. SHin, Yesuusi wottiyoobi baynna asa gididi saˈan deˈiyo maataa mule digettibeenna. Guyyeppe, Yesuusi ba Aawaakko saluwaa biido wode, Addaame zareta Xoossay wozana mala Yesuusi wottiyoobi baynna ba deˈuwaa waagaa Xoossawu immiis. (Ibraawe 9:24) Yihooway he wozuwaa ekkido gishshawu nuuni nagaraanne hayquwaa aylletettaappe laˈa kiyana danddayoos.—Roome 3:23, 24 nabbaba.

 WOZUWAN WAANA GOˈETTANA DANDDAYAY?

14, 15. Nu nagaray atto geetettanaadan nuuni ay oottana bessii?

14 Nuuni Xoossay asawu immido imota ubbaappe aadhiya imotan goˈettida. Nuuni hegan haˈˈikka sinttappekka waati goˈettanaakko ane beˈoos .

15 Nu nagaray atto geetettiis. Suure gididabaa ubba wode oottanawu metootoos. Nuuni mooroos; qassi issi issitoo likke gidennabaa haasayoosinne oottoos. (Qolasiyaasa 1:13, 14) Nuuyyo waani atto geetettana danddayii? Nuuni oottido balabawu wozanappe azzanana bessees; qassi nuussi atto gaanaadan nu huuphiyaa kawushshidi Yihoowa oychana koshshees. Yaatiyoogan, nu nagaray atto geetettanaagaa nuuni ammanettana danddayoos.—1 Yohaannisa 1:8, 9.

16. Nuuyyo loˈˈo kahay deˈanaadan ay oottana koshshii?

16 Nuuyyo loˈˈo kahay deˈees. Nu kahay nuuni balabaa oottidoogaa nuussi yootikko, mooranchadan, ubba qassi hidooti baynnabadaaninne pattennabadan nuuyyo siyettana danddayees. SHin hidootaa qanxxana koshshenna. Yihooway nuussi atto gaanaadan woossikko, i nu woosaa siyanaagaanne atto gaanaagaa ammanettana danddayoos. (Ibraawe 9:13, 14) Yihooway nuuni nu meto ubbaanne nu daafuraa baassi yootanaadan koyees. (Ibraawe 4:14-16) Hegaa gishshawu, nuuni Xoossaara saruwan deˈana danddayoos.

17. Yesuusi nuuyyo hayqqido gishshawu ayba anjjuwaa demmana danddayiyoo?

17 Nuuyyo merinawu deˈiyo hidootay deˈees. “Nagarai qanxxiyo miishshai haiquwaa. SHin Xoossai nu Godaa Kiristtoos Yesuusa baggaara immiyo imoi merinaa de7uwaa.” (Roome 6:23) Yesuusi nuuyyo hayqqido gishshawu, nuuni sahettennan merinawu deˈana danddayoos.  (Ajjuutaa 21:3, 4) SHin he anjjuwaa demmanawu nuuni ay oottana bessii?

NEENI WOZUWAA AMMANANEE?

18. Yihooway nuna siiqiyoogaa waati eriyoo?

18 Neeyyo issi uri loˈˈiya imota immin neeni keehi ufayttidoogaa qoppa. Wozoy aybippenne aadhiya imota; hegaa gishshawu nuuni Yihoowa wozanappe galatana koshshees. Yohaannisa 3:16y, “Xoossai ha sa7aa keehi siiqido gishshau, ba mexi issi Na7aa immiis” yaagees. Ee, Yihooway nuna keehi siiqiyo gishshawu, i keehi siiqiyo ba Naˈaa, Yesuusa nuussi immiis. Qassi Yesuusi nuussi hayqqanawu eeno giido gishshawu, ikka nuna siiqiyoogaa eroos. (Yohaannisa 15:13) Wozuwaa imotay Yihoowaynne Yesuusi nena tumuppe siiqiyoogaa neeni ammananaadan oottees.—Galaatiyaa 2:20.

Nuuni Yihoowabaa tamaariyo wode, ayyo dabbo gidana, qassi a wozanappe siiqana

19, 20. (a) Neeni Yihoowa dabbo waana gidana danddayay? (b) Neeni Yesuusa wozuwaa yarshshuwan ammaniyoogaa waata bessana danddayay?

19 Neeni Xoossaa gita siiquwaabaa haˈˈi tamaaradasa, a dabbo waana gidana danddayay? Erenna ura siiqiyoogee metana danddayees. Yohaannisa 17:3y nuuni Yihoowa erana danddayiyoogaa yootees. Hegaadan oottiyoogan, neeni a wozanappe siiqana, a ufayssanawu koyana, qassi a dabbo gidana. Yaatanawu, Geeshsha Maxaafaa xannaˈiyoogan Yihoowabaa ubba wode tamaara.—1 Yohaannisa 5:3.

20 Yesuusa wozuwaa yarshshuwan ammana. Geeshsha Maxaafay, “Na7aa ammaniya urau merinaa de7oi de7ees” yaagees. (Yohaannisa 3:36) Ammano giyoobi aybee? Nuuni oottanaadan Yesuusi tamaarissidobaa oottiyoogaa. (Yohaannisa 13:15) Yesuusa ammanays giyoogaa xallay gidenna. Wozuwaa ammananawu, nu ammanuwaara gayttidaagan nuuni issibaa oottana bessees.  Yaaqooba 2:26y, “Oosoi shaahettido ammanoi haiqqidaagaa” yaagees.

21, 22. (a) Nuuni layttan layttan Kiristtoosa Hayquwaa Hassayiyo Baalaa bonchana koshshiyoy aybissee? (b) SHemppo 6ninne 7n ay beˈanee?

21 Kiristtoosa Hayquwaa Hassayiyo Baalaa boncha. Yesuusi hayqqanaappe kase qammi, ba hayquwaa hassayana koshshiyoogaa nuna tamaarissiis. Hegee Kiristtoosa Hayquwaa Hassayiyo Baalaa woy “Godaa kahuwaa” geetettees; nuuni he baalaa layttan layttan bonchoos. (1 Qoronttoosa 11:20; Maatiyoosa 26:26-28) Yesuusi wottiyoobi baynna ba deˈuwaa wozo oottidi nu gishshawu immidoogaa nuuni hassayanaadan koyees. I, “Hagan tana hassayite” yaagiis. (Luqaasa 22:19 nabbaba.) Neeni Kiristtoosa Hayquwaa Hassayiyo Baalaa bonchiyo wode, Yihoowaynne Yesuusi nuna siiqido gita siiquwaanne wozuwaa hassayiyoogaa bessaasa.—Wurssetta Qofaa 16 xeella.

22 Wozoy nuuni ekkido ayba imotaappenne aadhees. (2 Qoronttoosa 9:14, 15) Ha alˈˈo imotay miilooniyan qoodettiya hayqqida asatakka maaddana. Hegee waani haniyaakko SHemppo 6ninne 7n beˈana.