Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

Geeshsha Maxaafaa Xannaˈanau Giigida Maxaafatanne Brooshureta

Duuqqana danddayiyoy ha maxaafatanne brooshureta goˈettada dumma dumma huuphe yohuwan Geeshsha Maxaafaa xannaˈa.

 

UTETTAA
Grid
List

2017 Killiliyaa SHiiquwawu SHoobbiyo Woraqataa

Geeshsha Maxaafaa Galla Galla Pilggiyoogaa—2017

Yihoowa Siiqiyoogaa Aggoppite!—Maa. 22:37

Kaseegaappe Minttidi Yihoowa Ammanite!—Ibr. 11:6

Brooshure Paydo 2 2016

'Biidi, Tana Kaalliyaageeta Oottidi, Eta Xammaqite'

Interneettiyan kiyida xuufetun giigida issi issibay attamettidaban de'ennan aggana danddayees.