Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

Geeshsha Maxaafaa Xanna⁠ˈanau Giigida Maxaafatanne Brooshureta

Duuqqana danddayiyoy ha maxaafatanne brooshureta go⁠ˈettada dumma dumma huuphe yohuwan Geeshsha Maxaafaa xanna⁠ˈa.

 

UTETTAA
Grid
List

Geeshsha Maxaafaa Galla Galla Pilggiyoogaa—2018

2017 Killiliyaa SHiiquwawu SHoobbiyo Woraqataa

Geeshsha Maxaafaa Galla Galla Pilggiyoogaa—2017

Brooshure Paydo 2 2016

'Biidi, Tana Kaalliyaageeta Oottidi, Eta Xammaqite'

Interneettiyan kiyida xuufetun giigida issi issibay attamettidaban de'ennan aggana danddayees.