Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

Nu Kawotetta Haggaazuwaa

Nu Kawotetta Haggaazuwan Yihoowa Markkatu shiiquwaara gayttida dumma dummabay deˈees: Gubaaˈe Geeshsha Maxaafaa Xinaatiyaa, Tiˈokiraase Haggaazo Timirtte Keetaa, qassi Haggaazo SHiiquwaa.

Akeekissuwaa: Nu biittan goˈettiyo Nu Kawotettaa Haggaazuwan deˈiya issi issi huuphe yohoy intternettiyan kiyaagaappe dummatana danddayees.

 

UTETTAA
Grid
List

NU KAWOTETTA HAGGAAZUWAA

December 2015

NU KAWOTETTA HAGGAAZUWAA

November 2015

NU KAWOTETTA HAGGAAZUWAA

October 2015

NU KAWOTETTA HAGGAAZUWAA

September 2015

NU KAWOTETTA HAGGAAZUWAA

August 2015

NU KAWOTETTA HAGGAAZUWAA

July 2015

NU KAWOTETTA HAGGAAZUWAA

June 2015

NU KAWOTETTA HAGGAAZUWAA

May 2015

NU KAWOTETTA HAGGAAZUWAA

April 2015

NU KAWOTETTA HAGGAAZUWAA

March 2015

NU KAWOTETTA HAGGAAZUWAA

February 2015

NU KAWOTETTA HAGGAAZUWAA

January 2015