Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

Kiristtaanetu De'uwaanne Haggaazuwaa–Xanna'iyo Xuufiyaa  |  Xiqimita 2017

 XOOSSAA QAALAN DEˈIYA ALˈˈOBAA | YUU7EELA 1-3

“Intte Attuma Naatinne Intte Macca Naati Hananabaa Yootana”

“Intte Attuma Naatinne Intte Macca Naati Hananabaa Yootana”

2:28, 29

Ayyaanan tiyettida Kiristtaaneti hananabaa yootiyo oosuwaa oottoosona. Eti “Xoossai oottido gita oosuwaa” yootoosonanne ‘Kawotettaa wonggeliyaa mishiraachuwaa’ awaajjoosona. (Oos 2:11, 17-21; Maa 24:14) Hara dorssati he oosuwaa oottiyoogan eta maaddoosona

2:32

‘Yihoowa sunttaa xeegiyoogaa’ giyoogee woygiyoogee?

  • He sunttaa eriyoogaa

  • He sunttaa bonchiyoogaa

  • He sunttan xeegettiya Xoossan ammanettiyoogaa

‘Hananabaa yootiyo oosuwaara gayttidaagan tiyettidaageeta waata maaddana danddayiyaanaa?’ yaagada nena ocha