Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

Kiristtaanetu De'uwaanne Haggaazuwaa–Xanna'iyo Xuufiyaa  |  Xiqimita 2017

Xiqimita 30–Hidaare 5

YUU7EELA 1-3

Xiqimita 30–Hidaare 5
 • Mazamure 77⁠nne Woosaa

 • Liqambbaree Koyro Haasayiyoobaa (3 daq. woy sima)

XOOSSAA QAALAN DEˈIYA ALˈˈOBAA

 • Intte Attuma Naatinne Intte Macca Naati Hananabaa Yootana”: (10 daq.)

  • [Yuuˈeela Maxaafaa Erissuwaa giyo biiduwaa bessa.]

  • Yuu 2:28, 29—Ayyaanan tiyettida Kiristtaaneti Yihoowa gishshaa haasayoosona (w02-AM 8/1 15 ¶4-5; jd 167 ¶4)

  • Yuu 2:30-32—Gitanne yashshiya Godaa gallassi Yihoowa sunttaa xeegiyaageetu xallay attana (w07 10/1 13 ¶2)

 • Ayyaanaaban Alˈˈobaa Pilggiyoogaa: (8 daq.)

  • Yuu 2:12, 13—Nagaraappe muleera simmiyoogaa xeelliyaagan ha xiqisiyaappe ay tamaariyoo? (w07-AM 10/1 13 ¶5)

  • Yuu 3:14—‘Pirddaa wombbay’ aybee? (w07-AM 10/1 13 ¶3)

  • Ha saaminttaa Geeshsha Maxaafaa nibaabiyaappe Yihoowabaa ay tamaaradii?

  • Ha saaminttaa Geeshsha Maxaafaa nibaabiyaappe ayyaanaaban alˈˈo gidida harabaa ay akeekadii?

 • Geeshsha Maxaafaa Nibaabee: (4 daq. woy sima) Yuu 2:28–3:8

MINNADA HAGGAAZA

 • Koyro Haasayissiyo Wode: (2 daq. woy sima) JW.ORG erissiyo karddiyaa

 • Zaaretti Oychiyo Wode: (4 daq. woy sima) JW.ORG erissiyo karddiyaa—Karddee koyro gallassi imettiis. Kase denttido qofaa haasayite; hegaappe simmin, jw.org saytiyaappe issi biiduwaa erissiyoogan kuuya.

 • Geeshsha Maxaafaa Xannaˈissiyo Wode: (6 daq. woy sima) lv 196-197 ¶3-5

KIRISTTAANETI DEˈIYO DEˈUWAA

 • Mazamure 30

 • Yihooway Nuuni Metuwan Genccanaadan Maaddees: (9 daq.) Yihooway Taassi Mino Gimbbe giyo biiduwaa bessa (biiduwaa garssan OYSHAA ZAARUWAANNE HANIDABAA giyaagan). Yaatada ezggiyaageeta kaallidi deˈiya oyshata oycha: Henshila soo asaa gakkida metoy aybee? So asaa ammanoynne eti ammanettidi deˈiyoogee naata waati maaddana danddayii? Yihooway Ishaa Henshila minttettidoogaadan nena waati minttettana danddayii?

 • Yihoowa Dabbo Gida—Yihoowa Sunttaa: (6 daq.) Yihoowa Dabbo Gida—Yihoowa Sunttaa giyo biiduwaa bessa (biiduwaa garssan NAATA giyaagan). Yaatada amarida naata madirakiyaa xeesada kaallidi deˈiya oyshata oycha: Yihoowa suntta birshshettay aybee? Yihooway ay medhidee? Yihooway nena waati maaddana danddayii?

 • Gubaaˈiyaa Geeshsha Maxaafaa Xinaatiyaa: (30 daq.) kr shem. 20 ¶17-19;A Deˈuwaa Ogiyaa Suurissiis” giyaanne “Kumetta Saˈan Bantta Dosan Oottiyaageeti Qohettidaageeta Maaddoosona giya saaxiniyaa, qassi Xoossaa Kawotettay Neesi Beettiyaagaa Keena Qonccee?” giya saaxiniyaa

 • Zaaretti Simmidi Kaalliya Saaminttaagaa Erissiyoogaa (3 daq.)

 • Mazamure 106⁠nne Woosaa