Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

Kiristtaanetu De'uwaanne Haggaazuwaa–Xanna'iyo Xuufiyaa  |  Xiqimita 2017

 KIRISTTAANETI DEˈIYO DEˈUWAA

Ne Deˈuwan Yihoowa Sabba!

Ne Deˈuwan Yihoowa Sabba!

Deˈoy alˈˈo imota. Nuuni ha imotaa goˈettiyo ogee deˈuwaa ay keenaa nashshiyaakko bessees. Nuuni Yihoowa Markkati, nu imotaanne eraa Deˈuwaa Immidaagaa, Yihoowa bonchanawunne sabbanawu goˈettanawu baaxetoos. (Maz 36:9; Ajj 4:11) SHin ha alamiyan, galla galla deˈuwawu hirggiyoogee nuuni ayyaanaabaa kaseyennaadan oottana danddayees. (Mar 4:18, 19) Nuuni huuphiyan huuphiyan hagaadan nuna oychana bessees: ‘Taani tawu deˈiya keehi loˈˈobaa Yihoowassi immaydda deˈiyaanaa? (Hoo 14:2) Ta oosoy taani Yihoowassi haggaazennaadan diggii? Ayyaanaaban ta hoollee aybee? Kaseegaappe aaruwan waata haggaazana danddayiyaanaa?’ Hegaara gayttidaagan intte giigissiyoobi deˈikko, Yihooway maaddanaadan woossite; qassi oottana bessiyaabaa oottite. Yihoowa galla galla sabbiyoogee ufayssiya deˈuwaa deˈanaadan oottiyoogaa aynne siroppite!—Maz 61:8.

Intte imotan oossi ootteetii

NEEYYO DEˈIYA IMOTAN YIHOOWAYYO OOTTA GIYO BIIDUWAA BEˈITE; YAATIDI KAALLIDI DEˈIYA OYSHATA ZAARITE:

  • Intte imotaa Seexaanaa alamiyawu immiyoogee eeyyatetta gidiyoy aybissee? (1Yoh 2:17)

  • Banttawu deˈiya loˈˈobaa Yihoowassi immiyaageeti demmiyo anjjoy aybee?

  • Inttessi deˈiya imotaanne eraa boncho ooso gidida ogetuppe awugan goˈettana danddayeetii?