Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

Kiristtaanetu De'uwaanne Haggaazuwaa–Xanna'iyo Xuufiyaa  |  Xiqimita 2017

 KIRISTTAANETI DEˈIYO DEˈUWAA

Mino Geeshsha Maxaafaa Tamaare Waani Gidana Danddayiyoo?

Mino Geeshsha Maxaafaa Tamaare Waani Gidana Danddayiyoo?

Daaneeladan meto wodiyan ammanettiya asa gidanawu koyay? Daaneeli akeekanawu metiya hiraagaa gujjin, Xoossaa Qaalaa minnidi xannaˈiis. (Dane 9:2) Minnada Geeshsha Maxaafaa xannaˈiyoogee neeni ammanettada deˈanaadan maaddana danddayees. Waatidi? Yaatiyoogee Yihooway gelido qaalay polettanaagaa neeni kaseegaappe aaruwan ammananaadan oottana danddayees. (Yaas 23:14) Qassi kaseegaappe aaruwan neeni Xoossaa siiqanaadankka maaddees; hegee qassi loˈˈo gididabaa neeni oottanaadan denttettana. (Maz 97:10) SHin neeni ay xannaˈiyoogan doommana koshshii? Kaallidi deˈiya qofaa beˈa.

  • Taani xannaˈana koshshiyaabay aybee? Xinaatiyaa gooba uri gubaaˈe shiiquwawu giigettees; harabaakka loytti xannaˈees. Saaminttaa Geeshsha Maxaafaa nibaabiyaa nabbabiyo wode neeni akeekabeennabaa pilgganawu wodiyaa bazzikko keehi goˈettaasa. Issoti issoti Geeshsha Maxaafaa hiraagaabaa, Xoossaa ayyaanaa ayfiyaa dumma dumma macaraabaa, kiitettida PHawuloosi misoonaawe gididi biidoogaabaa woy Yihoowa meretaabaa loytti eranawu koyoosona. Neeni Geeshsha Maxaafaappe eranawu koyiyoobi deˈikko hegaa xaafa oyqqa; yaatada, xinaatiyawu bazzido wodiyan hegaa loytta pilgga.

  • Maaddiya qofaa ta awuppe demmanee? Hegaa zaaruwaa eranawu Ayyaanaaban Alˈˈobaa Xannaˈanawu Maaddiya Miishshata giyo biiduwaa beˈa. Leemisuwawu, Daaneela shemppo 7n qonccida doˈatun leemisettida alamiyaa wolqqaama kawotettati awugeetakko pilgga.

  • Taani issi kutti ay keena wodiyawu xannaˈana koshshii? Ubbatoo xannaˈiyoogee ayyaanaaban payya gididi deˈanawu keehi koshshiyaaba. Koyro heeran guutta saatiyaa xannaˈiyoogan doommana danddayaasa; yaatada, issi kuutti daro saatiyaa xannaˈiyoogaa meezeta. Xoossaa Qaalaa xannaˈiyoogee qosido alˈˈo miishshaa demmanawu bookkiyoogaa mala; qosido issi miishshaa demmiyo wode haraakka demmanawu gujjada bookkana koyaasa! (Lee 2:3-6) Xoossaa Qaalaa kaseegaappe aaruwan laamotaasa; qassi Geeshsha Maxaafaa xannaˈiyoogee neeni ubbatoo oottiyooba gidees.—1PHe 2:2, 3.

DAANEELA SHEMPPO 7N DEˈIYA DOˈATI AYBAWU LEEMISOO?

  • Dane 7:4

  • Dane 7:5

  • Dane 7:6

  • Dane 7:7

GUJO OYSHAA:

Daaneela 7:8, 24y waani polettidee?

KAALLIYA WODE XANNAˈANABAA:

Ajjuutaa shemppo 13n odettida doˈati aybiyyo leemisoo?