Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

Kiristtaanetu De'uwaanne Haggaazuwaa–Xanna'iyo Xuufiyaa  |  Xiqimita 2017

 XOOSSAA QAALAN DEˈIYA ALˈˈOBAA | HOOSE7A 1-7

Yihooway Aggenna Siiquwaa Dosees—Neeni SHin?

Yihooway Aggenna Siiquwaa Dosees—Neeni SHin?

Aggenna siiqoy, gelido qaalaa naaganaadan, ammanettanaadaaninne dabbotaa minttanaadan oottiya siiqo. Yihooway aggenna siiquwaanne maarotaa tamaarissanawu Hooseˈanne ammanettabeenna a machee Goomeri hanotaa goˈettiis.—Hoo 1:2; 2:7; 3:1-5.

Kayye sohuwan ne zaaruwaa xaafa.

Goomera aggenna siiqoy baynnaaro gidiyoogaa waata bessadee?

Israaˈeelati aggenna siiqoy baynnaagaa waati bessidonaa?

Hooseˈi aggenna siiquwaa waati bessidee?

Yihooway aggenna siiquwaa waati bessidee?

QOPPIYOOBAA: Taani aggenna siiquwaa Yihoowayyo waata bessana danddayiyaanaa?