Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

Kiristtaanetu De'uwaanne Haggaazuwaa–Xanna'iyo Xuufiyaa  |  Xiqimita 2017

Asaa Haasayissanawu Maaddiyaabaa

Asaa Haasayissanawu Maaddiyaabaa

BEEGOTTITE!

Oyshaa: Geeshsha Maxaafan deˈiya qofay Xoossay yootobeeyye asa qofee?

Xiqisiyaa: 2Xim 3:16

Xuufiyaa Immiyoogaa: Ha Beegottite! maxeetee Geeshsha maxaafan deˈiya qofay tumuppe Xoossay yootidoba gidiyoogaa bessiya heezzu naqaashata yootees.

TUMAA TAMAARISSA

Oyshaa: Xoossaa siiqiyoogaa waati bessana danddayiyoo?

Xiqisiyaa: 1Yoh 5:3

Tumaa: Nuuni Xoossaa azazuwaa naagiyoogan a siiqiyoogaa bessoos.

HAYQQIDA ASAY DENDDANEE? (T-35)

Oyshaa: Kumetta alamiyan daro asay hayqqidaageeta ufayssanawu layttan layttan bochiyo baalay deˈees. Nu siiqiyo hayqqida asaara zaaretti gayttanawu hidootana danddayiyoo?

Xiqisiyaa: Oos 24:15

Xuufiyaa Immiyoogaa: Ha trakttee hayqqida asay denddanaagaa yootiyoobay nena waati goˈˈiyaakko qonccissees. [Danddayettikko, Hayqqida Asawu Hidooti Deˈii? giyo biiduwaa bessa.]

NEENI HAASAYISSANAWU QOPPIDOBAA XAAFA

Neeni haasayissanawu qoppidobaa xaafanawu, kasetiya leemisotuugaa malaa go’etta