Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

Hayqqida Asay Denddanee? giyo trakttiyaa Tuvalun immiyoogaa

KIRISTTAANETU DE'UWAANNE HAGGAAZUWAA–XANNA'IYO XUUFIYAA Xiqimita 2017

Asaa Haasayissanawu Maaddiyaabaa

Beegottite! maxeetiyaa, qassi Xoossaa siiqiyoogaa bessiyo ogiyaa xeelliyaagan tumaa tamaarissanawu asaa haasayissanawu maaddiyaabaa. Leemisuwaa kaallada, neeni haasayissanawu qoppidobaa xaafa.

XOOSSAA QAALAN DEˈIYA ALˈˈOBAA

Daaneela Hiraagay Masee Yiyo Wodiyaa Yootiis

Daaneela shemppo 9y Masiyaa yuussaabaa qonccissidi yootees. Ha hiraagan odettida harabay aybee?

KIRISTTAANETI DEˈIYO DEˈUWAA

Mino Geeshsha Maxaafaa Tamaare Waani Gidana Danddayiyoo?

Geeshsha Maxaafaa minnada xannaˈiyoogee paacee gakkishin ammanettada deˈanawu maaddees. SHin xinaatiyaa aybippe doommanee?

XOOSSAA QAALAN DEˈIYA ALˈˈOBAA

Yihooway Kawoti Waananaakko Kasetidi Yootiis

Sinttappe dumma dumma haarotinne eta kawoti denddanaagaa Yihooway Daaneela baggaara kasetidi yootiis.

XOOSSAA QAALAN DEˈIYA ALˈˈOBAA

Yihooway Aggenna Siiquwaa Dosees—Neeni SHin?

Aggenna siiqoy deˈanaadan oottiyaabay aybee? Hooseˈanne ammanettibeenna a machee, Goomeri hanotaappe ay tamaarana danddayiyoo?

XOOSSAA QAALAN DEˈIYA ALˈˈOBAA

Neessi Deˈiya Keehi Loˈˈobaa Yihoowayyo Yarshsha

Nuussi deˈiya keehi loˈˈobaa Yihoowassi immiyoogee a ufayssees nunakka goˈˈees. Yihooway keehi loˈˈo gi qoppiyo yarshshotuppe issoy aybee?

KIRISTTAANETI DEˈIYO DEˈUWAA

Ne Deˈuwan Yihoowa Sabba!

Deˈoy alˈˈo imota. Nuuni nu imotaanne eraa Deˈuwaa Immidaagaa, Yihoowa bonchanawunne sabbanawu goˈettanawu baaxetoos.

XOOSSAA QAALAN DEˈIYA ALˈˈOBAA

“Intte Attuma Naatinne Intte Macca Naati Hananabaa Yootana”

Hananabaa yootiyo oosuwaara gayttidaagan tiyettidaageeta waati maaddana danddayiyoo?