Iita waayee keehi matido gishshawu, nuuni eesuwan sabbakana koshshees. (Lee 24:11, 12, 20) Erissiyo karddiyaa goˈettidi asay Xoossaa Qaalaanne nu weyb saytiyaa eranaadan maaddana danddayoos. He karddiyan Geeshsha Maxaafaa Xannaˈana Koshshiyoy Aybissee? giyo biiduwaa beˈanawu maaddiya kooddee, qassi gujjidi eranawunne Geeshsha Maxaafaa xannaˈanawu oychanaadan minttettiya shoobee deˈees. Issi issi asay xuufiyaa ekkanawu koyennaba gidikkokka, nu weyb saytiyaa xomoosanawu koyees. He karddiyaa asawu immite. SHin he karddiyaa ekkanawu koyenna asawu immoppite.

Haggaazuwawu kiyennankka hagaadan giidi issi uraa haasayissiyoogaa doommana danddayeeta: “Taani neeyyo issibaa immana koyays. Ha karddee dumma dumma allaalliyaa xeelliyaagan daro qofaa qonccissiya, qassi daro biidoy deˈiyo issi weyb saytiyaa erissees.” (Yoh 4:7) He erissiyo karddee guutta gidiyo gishshawu, injjetiya hanota ubban asawu immanawu amaridaagaa ubbatoo oyqqana danddayeeta.