Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

Kiristtaanetu De'uwaanne Haggaazuwaa–Xanna'iyo Xuufiyaa  |  October 2016

 XOOSSAA QAALAN DEˈIYA ALˈˈOBAA | LEEMISO 1-6

“Ne Polo Wozanan GODAA Ammanetta”

“Ne Polo Wozanan GODAA Ammanetta”

Yihooway nuuni kumetta wozanan ammanettana bessiyo Xoossa. A sunttaa birshshettay i qaalaa gelido ubbabaa polanawu ayyo wolqqay deˈiyoogaa ammanettanaadan oottees. Woosay an ammanettanawu keehi koshshiyaaba. Leemiso shemppo 3y nuuni Yihoowan ammanettikko, ‘i nuna likke ogiyaa kaalettiyoogan’ anjjanaagaa yootees.

Bana aadhida eranchadan qoppiya uri . . .

3:5-7

  • issibaa kuuyanaappe kase Yihooway kaalettanaadan oychennan bawu kuuyees

  • ba qofan woy alamiyaa qofan ammanettees

Yihoowa ammanettiya uri . . .

  • Geeshsha Maxaafaa xannaˈiyoogan, wotti denttidi qoppiyoogaaninne woossiyoogan Yihoowaara loytti dabbotees

  • issibaa kuuyiyo wode Geeshsha Maxaafan deˈiya maaraa kaallees

TAANI KUUYIYO OGIYAARA GAYTTIDAAGAN TA HANOTAA QONCCISSIYAAGEE AWUGEE?

KOYRO: Tawu loˈˈo milatidabaa doorays

NAAˈˈANTTO: Taani kuuyidobaa Yihooway anjjanaadan oychays

KOYRO: Woossada qassi buzo xannaˈada Yihoowa kaaletuwaa koyays

NAAˈˈANTTO: Geeshsha Maxaafaa maaraara maayiyaabaa kuuyays