• Mazamure 37nne Woosaa

 • Liqambbaree Koyro Haasayiyoobaa (3 daq. woy sima)

XOOSSAA QAALAN DEˈIYA ALˈˈOBAA

 • Ne Polo Wozanan GODAA Ammanetta”: (10 daq.)

  • [Leemiso Maxaafaa Erissuwaa giyo biiduwaa bessa.]

  • Lee 3:1-4—Aggenna siiquwaa bessa qassi ammanetta (w00-AM 1/15 23-24)

  • Lee 3:5-8—Yihoowan kumetta wozanan ammanetta (w00-AM 1/15 24)

 • Ayyaanaaban Alˈˈobaa Pilggiyoogaa: (8 daq.)

  • Lee 1:7—“Aadhdhida eratettaassi doomettai GODAASSI yayyiyoogaa” gididoy ayba ogiyaanee? (w06-AM 9/15 17 ¶1; it-2 180)

  • Lee 6:1-5—Bessenna ogiyan oosuwaara gayttidaagan qaalaa gelikko, nuuni oottana bessiya suurebay aybee? (w00-AM 9/15 25-26)

  • Ha saaminttaa Geeshsha Maxaafaa nibaabiyaappe Yihoowabaa ay tamaariyaanaa?

  • Ha saaminttaa Geeshsha Maxaafaa nibaabiyaappe taani haggaazuwan goˈettana danddayiyoobay aybee?

 • Geeshsha Maxaafaa Nibaabee: (4 daq. woy sima) Lee 6:20-35

MINNADA HAGGAAZA

 • Ha Aginan Asaa Haasayissanabaa Giigettite: (15 daq.) Tobbiyoogaa. Asaa Haasayissanawu Maaddiya biido ubbaa bessa; yaatada, ayfettiyaabaa zaaretta. Kumetta saˈan Woggaa galla shiiquwawu asaa shoobbiyo wode ishanttinne michontti minnidi oottanaadan minttetta.

KIRISTTAANETI DEˈIYO DEˈUWAA

 • Mazamure 16

 • Gubaaˈiyawu Koshshiyaabaa: (8 daq.) Woy qassi, Laytta Maxaafaappe tamaaridobaa tobbite (yb16 25-27)

 • Gubaaˈe SHiiquwaa Yiyaageetuyyo Loˈˈobaa Oottite (Lee 3:27): (7 daq.) Tobbiyoogaa. Qassi jw.org/wal saytiyan deˈiya, Kawotettaa Addaraashan Oosettiyaabay Aybee? giyo biiduwaa bessa. Yaatada, Xiqimita agina xallan gidennan, ubba wode issoy issuwaara siiqettiyoogan Kawotettaa Addaraashan ufayssiya hanotay deˈanaadan nuuni ubbay oottana danddayiyoobaa yootanaadan ezggiyaageeta oycha.

 • Gubaaˈiyaa Geeshsha Maxaafaa Xinaatiyaa: (30 daq.) kr shem. 2 ¶1-12

 • Zaaretti Simmidi Kaalliya Saaminttaagaa Erissiyoogaa (3 daq.)

 • Mazamure 143nne Woosaa