Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

Kiristtaanetu De'uwaanne Haggaazuwaa–Xanna'iyo Xuufiyaa  |  October 2016

 XOOSSAA QAALAN DEˈIYA ALˈˈOBAA | LEEMISO 17-21

Haratuura Saruwan Deˈite

Haratuura Saruwan Deˈite

Yihoowa asaa giddon deˈiya sarotettay coo beettidaba gidenna. Hara uraara maayettennabay merettiyo wode, nuuyyo siyettiyaabay wolqqaama gidana danddayees; shin Xoossaa Qaalan deˈiya zoree hegaappekka wolqqaama.

Metoy merettiyo wode, ammanettida Kiristtaaneti saruwan deˈanawu . . .

19:11

  • woppu goosona

18:13, 17

  • issibaa zaaranaappe kase hegaara gayttida ubbabaa eranawu baaxetoosona

17:9

  • naaqettidobaa siiquwan atto goosona