Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

Kiristtaanetu De'uwaanne Haggaazuwaa–Xanna'iyo Xuufiyaa  |  October 2016

 KIRISTTAANETI DEˈIYO DEˈUWAA

SHiiquwan Waatidi Loˈˈo Qofaa Yootana Danddayiyoo?

SHiiquwan Waatidi Loˈˈo Qofaa Yootana Danddayiyoo?

Loˈˈo qofaa yootiyoogee gubaaˈiyaa minttettees. (Roo 14:19) Qassi he qofaa yootiya uraakka maaddees. (Lee 15:23, 28) Yaatiyo gishshawu, nuuni ubba gubaaˈe shiiquwankka baa giishin issitoo nu qofaa yootanawu baaxetana bessees. Nuuni kushiyaa dentto paydo ubban oyshettennan aggana danddayoos. Hegaa gishshawu, daro qofaa yootanawu giigettiyoogee loˈˈo.

Loˈˈo qofay . . .

  • qantta, qonccenne akeekanawu metennaagaa. Darotoo 30 sokonddiyan woy hegaappe guutta wodiyan yootana danddayettees

  • xuufiyaappe nabbabidi zaariyooba gidenna

  • hara uri zaariichidobaa coo zaarettiyooba gidenna

Koyro zaariyo wode . . .

  • qanttanne qoncce zaaruwaa yoota

Oyshay zaarettiichin, neeni . . .

  • shempponne paydo xallay odettido xiqisee qofaara waani maayettiyaakko qonccissa

  • hegee nu deˈuwaara waani gayttiyaakko yootana danddayaasa

  • odettida qofaa waati oosuwan peeshsha danddayiyaakko qonccissana danddayaasa

  • waanna qofaa loytti qonccissiya, deˈuwan hanidabaa yootana danddayaasa