Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

Kiristtaanetu De'uwaanne Haggaazuwaa–Xanna'iyo Xuufiyaa  |  October 2016

 XOOSSAA QAALAN DEˈIYA ALˈˈOBAA | LEEMISO 12-16

Aadhida Eratettay Worqqaappe Aadhees

Aadhida Eratettay Worqqaappe Aadhees
UTETTAA
Text
Image

Xoossay immiyo aadhida eratettay keehi alˈˈo gididoy aybissee? Aadhida eratettay deˈiyo uri iita ogiyaappe naagetteesinne deˈuwaa demmees. Hegee issi uri loˈˈo eeshshay deˈiyoogaa, qassi loˈˈobaa haasayiyaagaanne oottiyaagaa gidanaadan maaddees.

Aadhida eratettay issi uri otorettennaadan naagees

16:18, 19

  • Aadhida erancha uri aadhida eratetta ubbawu Pulttoy Yihoowa gidiyoogaa akeekees

  • Nuuni ubbay, ubba qassi deˈuwan issi issi loˈˈobaa demmidaageetinne gita aawatettaa ekkidaageeti otorettennaadan naagettana bessees

Aadhida eratettay harata minttettiyaabaa haasayanaadan oottees

16:21-24

  • Aadhida erancha asi haratuyyo deˈiya loˈˈo eeshsha akeekees; qassi etabaa loˈˈobaa haasayees

  • Aadhida eranchaa haasayay eessaadan malˈˈeesippe attin, siyiya ura qohenna