Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

Asay gubaaˈe shiiquwaa yaanaadan shoobboosona

KIRISTTAANETU DE'UWAANNE HAGGAAZUWAA–XANNA'IYO XUUFIYAA October 2016

Asaa Haasayissanawu Maaddiyaabaa

Beegottite! maxeetiyaa, gubaaˈe shiiquwawu shoobbiyo woraqataa goˈettidi, qassi nuuni hayqqiyo wode waaniyaakko Geeshsha Maxaafaappe yootidi asaa haasayissanawu maaddiyaabaa. Leemisuwaa kaallada, neeni haasayissanawu qoppidobaa xaafa.

XOOSSAA QAALAN DEˈIYA ALˈˈOBAA

“Ne Polo Wozanan GODAA Ammanetta”

Leemiso 3y Xoossaa Yihooway nuuni an ammanettikko anjjanaagaa yootees. Neeni kumetta wozanan Yihoowan ammanettiyaakkonne waata erana danddayay?

XOOSSAA QAALAN DEˈIYA ALˈˈOBAA

Ne Wozanay Wora Simmoppo

Leemiso 7y issi yelagay Yihoowa maaraa kaalliyoogaa aggidi, ba wozanan cimettidi waanidi nagaraa oottidaakko qonccissees. A mooruwaappe ay tamaarana danddayiyoo?

XOOSSAA QAALAN DEˈIYA ALˈˈOBAA

Aadhida Eratettay Worqqaappe Aadhees

Leemiso 16y worqqaa demmiyoogaappe aadhida eratettaa demmiyoogee aadhiyoogaa yootees. Aadhida eratettay keehi alˈˈo gididoy aybissee?

XOOSSAA QAALAN DEˈIYA ALˈˈOBAA

SHiiquwan Waatidi Loˈˈo Qofaa Yootana Danddayiyoo?

Loˈˈo qofaa yootiyoogee gubaaˈiyaakka, qofaa yootiya uraakka maaddees. Issi qofaa loˈˈo giissiyaabay aybee?

XOOSSAA QAALAN DEˈIYA ALˈˈOBAA

Haratuura Saruwan Deˈite

Yihoowa asaa giddon deˈiya sarotettay coo beettidaba gidenna. Nuuyyo siyettiya wolqqaamabaa xoonanawunne sarotettan deˈanawu Xoossaa Qaalaa goˈettana danddayoos.

XOOSSAA QAALAN DEˈIYA ALˈˈOBAA

Intte Naˈay Waanidi Deˈana Bessiyaakko Tamaarissite

Naata suure loohissanawu seeray koshshiyoy aybissee? Leemiso 22y aawaanne aayyiyoo maaddiyaabaa zorees.

KIRISTTAANETI DEˈIYO DEˈUWAA

JW.ORG Erissiyo Karddiyaa Loytti Goˈetteetii?

Asay Xoossaa Qaalaanne nu weyb saytiyaa eranaadan maaddanawu ubbatoo ha karddiyaa goˈettite.