Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

Kiristtaanetu De'uwaanne Haggaazuwaa–Xanna'iyo Xuufiyaa  |  February 2017

Usuppune 6-12

ISIYAASA 47-51

Usuppune 6-12
 • Mazamure 6nne Woosaa

 • Liqambbaree Koyro Haasayiyoobaa (3 daq. woy sima)

XOOSSAA QAALAN DEˈIYA ALˈˈOBAA

 • Yihoowayyo Azazettiyoogee Anjjuwaa Demissees”: (10 daq.)

  • Isi 48:17—Tumu goynoy Xoossaa kaaletuwawu azazettiyoogan qonccees (ip-2 131 ¶18)

  • Isi 48:18—Yihooway nuna siiqeesinne nuuni ufayttidi ­deˈanaadan koyees (ip-2 131 ¶19)

  • Isi 48:19—Azazettiyoogee merinaa anjjuwaa demissees (ip-2 132 ¶20-21)

 • Ayyaanaaban Alˈˈobaa Pilggiyoogaa: (8 daq.)

  • Isi 49:6—Masee saˈan oottidoy Israaˈeelatu xallawu gidikkokka, i waanidi “kawotettatuyyo poo7o” gidii? (w07-AM 1/15 9 ¶8)

  • Isi 50:1—Yihooway Israaˈeelata, “Taani intte aayyiyo yeddido paramai awan de7ii?” yaagi oychidoy aybissee? (it-1 643 ¶4-5)

  • Ha saaminttaa Geeshsha Maxaafaa nibaabiyaappe Yihoowabaa ay tamaariyaanaa?

  • Ha saaminttaa Geeshsha Maxaafaa nibaabiyaappe taani haggaazuwan goˈettana danddayiyoobay aybee?

 • Geeshsha Maxaafaa Nibaabee: (4 daq. woy sima) Isi 51:12-23

MINNADA HAGGAAZA

 • Ha Aginan Asaa Haasayissanabaa Giigettite: (15 daq.) “Asaa Haasayissanawu Maaddiyaabaa” tobbiyoogaa. Asaa haasayissiyo biido ubbaa bessa; yaatada, ayfettiyaabaa zaaretta. Usuppuniyan, aassiyaageeti keettaaway koyikko Deˈuwan Deˈiyaabay Merettidee? woy Deˈuwaa Doomettaa—Oychana Koshshiyo Ichashu Oyshata giyo brooshureta immana danddayoosona. (“Deˈuwaa Doomettaa— Oychana Koshshiyo Ichashu Oyshata” giya saaxiniyaa xeella.)

KIRISTTAANETI DEˈIYO DEˈUWAA

 • Mazamure 11

 • Gubaaˈiyawu Koshshiyaabaa: (7 daq.) Woy qassi, Laytta Maxaafaappe tamaaridobaa tobbana danddayettees. (yb16 144-145)

 • Yihoowa Dabbo Gida—Yihoowayyo Azazetta: (8 daq.) Tobbiyoogaa. Yihoowa Dabbo Gida—Yihoowayyo Azazetta giyo biiduwaa bessiyoogan doomma (biiduwaa garssan NAATUSSI giyaagan). Hegaappe simmin, kaallidi deˈiya oyshata oycha: Nuuni Yihoowayyo azazettana bessiyo waanna gaasoy aybee? (Lee. 27:11) Naati Yihoowayyo azazettana bessiyo issi issi ogee aybee? Gasttati Yihoowayyo azazettana bessiyo issi issi ogee aybee?

 • Gubaaˈiyaa Geeshsha Maxaafaa Xinaatiyaa: (30 daq.) kr shem. 8 ¶1-7, qassi “Mishiraachoy 670Ppe Dariya Qaalan Odettees” giya saaxiniyaa

 • Zaaretti Simmidi Kaalliya Saaminttaagaa Erissiyoogaa (3 daq.)

 • Mazamure 10nne Woosaa