Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

Kiristtaanetu De'uwaanne Haggaazuwaa–Xanna'iyo Xuufiyaa  |  February 2017

 XOOSSAA QAALAN DEˈIYA ALˈˈOBAA | ISIYAASA 63-66

Ooratta Salotinne Ooratta Saˈay Gita Ufayssawu Gaaso

Ooratta Salotinne Ooratta Saˈay Gita Ufayssawu Gaaso

Isiyaasa shemppo 65n odettida, Xoossay ubbabaa ooraxissanawu gelido qaalay attennaba gidiyo gishshawu, haˈˈi polettiiddi deˈiyaabadan qoncciis.

Yihooway ooratta salotanne ooratta saˈaa medhees; yan kasebay hassayettenna

65:17

Ooratta saloti aybee?

  • Saˈan xillotettay deˈanaadan oottiya ooratta haaruwaa

  • He haaroy Yesuus Kiristtoosi 1914n Xoossaa Kawotettaa Kawo gididi araatan uttido wode eqqiis

Ooratta saˈay aybee?

  • Saluwan eqqida ooratta haaruwawu ufayssan haarettiya ubba zariyaappe, qaalaappenne yaraappe shiiqiya asaa

Kasebay qofettennay ayba ogiyaanee?

  • Asatettaaninne qofan qohettidobaa hassayiyoobi deˈenna

  • Ammanettida asay ba deˈuwan kumetta hanotan ufayttana; qassi galla galla hanettida ufayssiya loˈˈobaa hassayana