Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

Kiristtaanetu De'uwaanne Haggaazuwaa–Xanna'iyo Xuufiyaa  |  February 2017

Usuppune 20-26

ISIYAASA 58-62

Usuppune 20-26
 • Mazamure 142nne Woosaa

 • Liqambbaree Koyro Haasayiyoobaa (3 daq. woy sima)

XOOSSAA QAALAN DEˈIYA ALˈˈOBAA

 • Yihooway Doorido Layttaa Awaajjite”: (10 daq.)

  • Isi 61:1, 2—Yesuusi ‘Yihooway doorido layttaa awaajjanwu’ tiyettiis (ip-2 322 ¶4)

  • Isi 61:3, 4—Yihooway ba oosuwaa ootissanawu gita ­“xillo mitta” immiis (ip-2 326-327 ¶13-15)

  • Isi 61:5, 6—“Allaga biittaa asati” “GODAA qeeseta” geetettiyaageetuura issippe ay wodiyaagaappenne aaruwan markkattoosona (w12 12/1 28 ¶5-6)

 • Ayyaanaaban Alˈˈobaa Pilggiyoogaa: (8 daq.)

  • Isi 60:17—Ha wurssetta wodiyan Yihooway ha hiraagay polettanaadan oottido issi issi ogeti awugeetee? (w15 7/15 9-10 ¶14-17)

  • Isi 61:8, 9—“Merinaa maachchaa” geetettidaagee aybee, qassi “zareti” oonee? (w07-AM 1/15 11 ¶5)

  • Ha saaminttaa Geeshsha Maxaafaa nibaabiyaappe ­Yihoowabaa ay tamaariyaanaa?

  • Ha saaminttaa Geeshsha Maxaafaa nibaabiyaappe taani haggaazuwan goˈettana danddayiyoobay aybee?

 • Geeshsha Maxaafaa Nibaabee: (4 daq. woy sima) Isi 62:1-12

MINNADA HAGGAAZA

 • Koyro Haasayissiyo Wode: (2 daq. woy sima) g17.1 koyro sinttaa

 • Zaaretti Oychiyo Wode: (4 daq. woy sima) g17.1 koyro ­sinttaa

 • Geeshsha Maxaafaa Xannaˈissiyo Wode: (6 daq. woy sima) bh 16 ¶19—Hanikko, aayyiyaa ba guutta naˈeera xannaˈanaadan ootta.

KIRISTTAANETI DEˈIYO DEˈUWAA

 • Mazamure 47

 • Biiduwaa Haggaazuwan Goˈettite: (6 daq.) Haasayaa. Xoossaa Kawotettay Aybee? giyo biiduwaa bessa. (biiduwaa garssan NU SHIIQOTANNE HAGGAAZUWAA giyaagan) Laappuniyaaninne Hosppuniyan xuufiyaa immiyo wode koyro haassiiddi woy zaaretti oychiiddi biiduwaa bessanaadan ubbaa minttetta.

 • Nu Xuufeta Eratettan Goˈettite”: (9 daq.) Tobbiyoogaa. Nu Xuufeta Konggon Ubba Heeri Gattiyoogaa giyo biiduwaa bessa (biiduwaa garssan NU OOSUWAA giyaagan).

 • Gubaaˈiyaa Geeshsha Maxaafaa Xinaatiyaa: (30 daq.) kr shem. 8 ¶14-18, qassi  “Geeshsha Maxaafaa Eesuwan Birshshiyoogaa” giyaanne “Xoossaa Kawotettay Neessi Beettiyaagaa Keena Qonccee?” giya saaxiniyaa

 • Zaaretti Simmidi Kaalliya Saaminttaagaa Erissiyoogaa (3 daq.)

 • Mazamure 37nne Woosaa