Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

Kiristtaanetu De'uwaanne Haggaazuwaa–Xanna'iyo Xuufiyaa  |  February 2017

KIRISTTAANETI DEˈIYO DEˈUWAA

Intte Naati Medhidaagaa Mintti Ammananaadan Maaddite

Intte Naati Medhidaagaa Mintti Ammananaadan Maaddite

Meretay Yihoowa bonchuwaa awaajjees. (Maz 19:1-4; 139:14) SHin Dabloosa alamee deˈuwaa doomettaa xeelliyaagan Xoossaa bonchissennabaa yootees. (Roo 1:18-25) Hegaa mala qofay intte naatu guuggiyaaninne wozanan xaphuwaa yeddennaadan waati teqqana danddayeetii? Eti naatettan deˈiyo wodiyaappe doommidi, Yihooway deˈiyoogaanne etawu qoppiyoogaa ammananaadan maaddite. (2 Qor 10:4, 5; Efi 6:16) Eti timirtte keettan tamaariyoobaa xeelliyaagan bantta qofaa yootanaadan oottidi, eta maaddanawu giigida daro miishshata loytti goˈettite.Lee 20:5; Yaaq 1:19.

NE LAGGETI WOYGIYOONAA?—XOOSSAN AMMANIYOOGAA GIYO BIIDUWAA BEˈIDI, KAALLIDI DEˈIYA OYSHATA TOBBITE:

  • Xoossaa ammaniyoogaa xeelliyaagan asay darotoo yootiyo haysee awugee?

  • Intte timirtte keettan woygi tamaarissiyoonaa?

  • Yihooway deˈiyoogaa neeni ammanaadan oottiyaabay aybee?

  • Xoossay ubbabaa medhidoogaa issi uri akeekanaadan waata maaddana danddayay?