Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

Kiristtaanetu De'uwaanne Haggaazuwaa–Xanna'iyo Xuufiyaa  |  February 2016

 XOOSSAA QAALAN DEˈIYA ALˈˈOBAA | NAHIMIYAA 9-11

Ammanettidi Goynniyaageeti Xoossay Kessido Maaraa Kaalloosona

Ammanettidi Goynniyaageeti Xoossay Kessido Maaraa Kaalloosona

Xoossaa asay tumu goynuwawu maaddiyaabaa eeno giidi dumma dumma ogiyan oottiis

10:28-30, 32-39; 11:1, 2

  • Israaˈeelati Daase Baalaa suure bonchanawu giigettidi bonchidosona

  • Galla galla Xoossaa Higgee nabbabettiyo wode siyanawu asay shiiqiis; hegee eti ufayttanaadan oottiis

  • Asay ba nagaraa paaxiis, qassi Yihooway anjjanaadan woossiis

  • Asay Xoossay kessido maaraa ubbatoo kaallanawu maayiis

Xoossay Kessido Maaraa Ubbatoo Kaalliyoogee . . .

  • Yihoowawu goynniya ura xallaa ekkiyoogaara gayttidaba

  • Miishshaa immiyoogaara gayttidaba

  • Sambbataa bonchiyoogaara gayttidaba

  • Yarshshiyoosawu mittaa ehiyoogaara gayttidaba

  • Bayra yelettida mehiyaanne koyro ayfida kattaa Yihoowawu immiyoogaara gayttidaba