Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

Kiristtaanetu De'uwaanne Haggaazuwaa–Xanna'iyo Xuufiyaa  |  February 2016

 KIRISTTAANETI DEˈIYO DEˈUWAA

Aybippenne Aadhiya Deˈuwaa

Aybippenne Aadhiya Deˈuwaa

Yelagati Yihoowa dirijjitiyan oottana danddayiyo darobay deˈees. Kameruna yelagatettan waatada loˈˈobaa oottidaakko akeekanawu, Aybippenne Aadhiya Deˈuwaa giyo biiduwaa beˈa. Yaatada, kaallidi deˈiya oyshata zaara. (jw.org sayttiyan “GEESHSHA MAXAAFAA TIMIRTTIYAA” giyaagaa giddon YELAGATA giyaagan xeella.)

  • Kameruna ba deˈuwan ubbatoo xoqqu oottada xeelliyoobay aybee?

  • A kaseegaappe aaruwan haggaazanawu kuuyidoy awudee, qassi waatada kuuyadee?

  • A hara biittan aassiyaageeti keehi koshshiyoosan haggaazanawu waana giigettadee?

  • Kameruna haaho biittan haggaazishin o wayssidabay aybee?

  • Nuuni haggaazi erenna heeran Yihoowawu haggaaziyoogee maaddana danddayiyoy aybissee?

  • Kameruna ayba anjjo demmadee?

  • Yihoowawu haggaaziyoogee aybippenne aadhiya deˈo deˈanaadan oottiyoy aybissee?

  • Yelagati Yihoowa dirijjitiyan oottana danddayiyo harabay aybee?