Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

 XOOSSAA QAALAN DEˈIYA ALˈˈOBAA | NEHEMIAH 5-8

Nahimee Asaa Kaalettiyoogan Keehi Gooba

Nahimee Asaa Kaalettiyoogan Keehi Gooba

Tishri 455 K.K.

8:1-18

  1. Nahimee asay tumu goynuwawu shiiqanaadan azazidoy he wode gidennan aggenna

  2. Asay hegan keehi ufayttiis

  3. Aawati Xoossaa Higgiyaa waati loytti kaallana danddayiyaakko eranawu shiiqidosona

  4. Asay ufayssiya Daase Baalaa bonchanawu giigettiis