Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

Kiristtaanetu De'uwaanne Haggaazuwaa–Xanna'iyo Xuufiyaa  |  February 2016

 XOOSSAA QAALAN DEˈIYA ALˈˈOBAA | ASTTIRO 1-5

Asttira Xoossaa Asawu Exataasu

Asttira Xoossaa Asawu Exataasu

Asttira Xoossaa asawu exatiyo wode mino ammanoy deˈiyooronne xala gidiyoogaa bessaasu

  • Xeegettennan kawuwaakko geliyoogee worissana danddayees. Kawoy baakko yaanaadan Asttiro xeegissennan 30 gallassay aadhiis

  • Kawuwaa Ahashiwerosakka geetettiya Arxxekssiisi hanqquwaa eexxi kiyiya asa. Issi wode, harata yashissanawu issi bitaniyaa naaˈˈu kessi phalqqidi asay beˈiyoosan wottanaadan azaziis. Qassi Asxxiina azazettennan ixxido gishshawu, kawiyo gidada sunttettido maataappe o wottiis

  • Asttira Ayhuda asa gidiyoogaa yootananne ammaniyo, a zoriya i ammaniyo bitanee a cimmidoogaa kawoy ammananaadan oottana koshshees