Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

 XOOSSAA QAALAN DEˈIYA ALˈˈOBAA | NAHIMIYAA 12-13

Nahimiyaappe Tamaariyo Maaddiyaabaa

Nahimiyaappe Tamaariyo Maaddiyaabaa

Nahimee tumu goynuwawu wozanappe exatiis

13:4-9, 15-21, 23-27

  • Qeese Ubbatu Halaqay Eliyaashibi ammanennanne eqettiya ura gidida Xoobbee yootiyoobaa siyiis

  • Eliyaashibi beeta maqidasiyan miishshaa wottiyo kifiliyan Xoobbee shemppiyoosaa giigissiis

  • Nahimee Xoobbiyaa miishshaa muliyaa kare oliis, he kifiliyaa geeshshiis, qassi he sohuwaa zaarettidi maara goˈettanaadan oottiis

  • Nahimee tunabaa ubbaa Yerusalaameppe xayssiis