Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

Kiristtaanetu De'uwaanne Haggaazuwaa–Xanna'iyo Xuufiyaa  |  February 2016

Usuppune 22-28

Nahimiyaa 12-13

Usuppune 22-28
 • Mazamure 27nne Woosaa

 • Liqambbaree Koyro Haasayiyoobaa (3 daq. woy sima)

XOOSSAA QAALAN DEˈIYA ALˈˈOBAA

 • Nahimiyaappe Tamaariyo Maaddiyaabaa”: (10 daq.)

 • Ayyaanaaban Alˈˈobaa Pilggiyoogaa: (8 daq.)

  • Nah 12:31—Mazamuriyaa yexxiyaageeta naaˈˈu citan shaakkidoogaa goˈˈay aybee? (it-2 454 ¶1)

  • Nah 13:31b—Nahimee Yihooway waatanaadan woossidee? (w11 3/1 19 ¶3-5)

  • Ha saaminttaa Geeshsha Maxaafaa nibaabiyaappe Yihoowabaa ay tamaariyaanaa?

  • Ha saaminttaa Geeshsha Maxaafaa nibaabiyaappe taani haggaazuwan goˈettana danddayiyoobay aybee?

 • Geeshsha Maxaafaa Nibaabee: Nah 12:1-26 (4 daq. woy sima)

MINNADA HAGGAAZA

 • Koyro Haasayissiyo Wode: (2 daq. woy sima) Siyanawu darin koyenna urawu Godaa Kahuwawu shoobbiyo woraqataa imma.

 • Koyro Haasayissiyo Wode: (4 daq. woy sima) Siyanawu wozanappe koyiya urawu Godaa Kahuwawu shoobbiyo woraqataanne Wochiyo Keelaa maxeetiyaa imma. Zaaretta oychanawu maaddiyaabaa ootta.

 • Geeshsha Maxaafaa Xannaˈissiyo Wode: (6 daq. woy sima) Neeni xannaˈissiyo urawu Geeshsha Maxaafay Tamaarissiyoy giyo maxaafaa, sinttaa 206-208n deˈiya qofaa goˈettada Godaa Kahuwaabaa yoota. Xannaˈiyaagee baalaa bonchiyoosaa baanaadan maadda.

KIRISTTAANETI DEˈIYO DEˈUWAA

 • Mazamure 5

 • Intte Moottan Deˈiya Asa Ubbaa Godaa Kahuwawu SHoobbite!”: (15 daq.) Tobbiyoogaa. Gubaaˈiyaa moottaa waati gattanaakko qonccissa. “Oottana Bessiyaabaa” tobbiyo wode, Godaa Kahuwaa biiduwaa bessa. Ubbaykka zamachan loytti haggaazanaadaaninne eranawu koyiya ubbaa zaarettidi oychanaadan minttetta. Ootti-besuwaa bessa.

 • Gubaaˈiyaa Geeshsha Maxaafaa Xinaatiyaa: ia shem. 9 ¶14-24, sinttaa 82n deˈiya zaaretuwaa (30 daq.)

 • Zaaretti Simmidi Kaalliya Saaminttaagaa Erissiyoogaa (3 daq.)

 • Mazamure 39nne Woosaa