Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

Kiristtaanetu De'uwaanne Haggaazuwaa–Xanna'iyo Xuufiyaa  |  February 2016

Usuppune 1-7

Nahimiyaa 1-4

Usuppune 1-7
 • Mazamure 13nne Woosaa

 • Liqambbaree Koyro Haasayiyoobaa (3 daq. woy sima)

XOOSSAA QAALAN DEˈIYA ALˈˈOBAA

 • Nahimee Tumu Goynuwaa Keehi Dosees”: (10 daq.)

  • [Nahimiyaa Maxaafaa Erissuwaa giyo biiduwaa bessa.]

  • Nah 1:11–2:3—Tumu goynoy minni eqqidoogee Nahimiyaa ufayssiis (w06-AM 2/1 9 ¶7)

  • Nah 4:14—Nahimee Yihoowabaa qoppidoogee ixxiyaageeta eqettanaadan maaddiis (w06-AM 2/1 10 ¶2)

 • Ayyaanaaban Alˈˈobaa Pilggiyoogaa: (8 daq.)

  • Nah 1:1; 2:1Nahimiyaa 1:1ninne 2:1n ‘laatamantto layttaa’ geetettida wodiyaa doomettay issi mala gaana danddayiyoy aybissee? (w06-AM 2/1 8 ¶5)

  • Nah 4:17, 18—Issi uri issi kushe xallan waatidi keexxana danddayii? (w06-AM 2/1 9 ¶1)

  • Ha saaminttaa Geeshsha Maxaafaa nibaabiyaappe Yihoowabaa ay tamaariyaanaa?

  • Ha saaminttaa Geeshsha Maxaafaa nibaabiyaappe taani haggaazuwan goˈettana danddayiyoobay aybee?

 • Geeshsha Maxaafaa Nibaabee: Nah 3:1-14 (4 daq. woy sima)

MINNADA HAGGAAZA

 • Ha Aginan Asaa Haasayissanabaa Giigettite (15 daq.) Tobbiyoogaa. Asaa Haasayissanawu Maaddiya biido ubbaa bessa; yaatada, ayfettiyaabaa zaaretta. Aassiyaagee zaarettidi oychanawu maaddiyaabaa ay oottidaakko qonccissa. Aassiyaageeti eti asaa haasayissanawu qoppidobaa xaafanaadan yoota.

KIRISTTAANETI DEˈIYO DEˈUWAA

 • Mazamure 45

 • Laappuniyan Woy Hosppuniyan Kaafiya Aqinye Gidanawu Halchite: (15 daq.) Tobbiyoogaa. “Kiristtoosa Hayquwaa Hassayiyo Baalaa Wode Ufayttite!” giya huuphe yohuwaappe koshshiya qofaa qonccissa. (km 2/14 2) Kasetidi halchana koshshiyoogaa minttada yoota. (Lee 21:5) Kaafiya aqinye gididi haggaazida aassiya naaˈˈata oycha. Eti xoonido paacee aybee? Eta ufayssidabay aybee?

 • Gubaaˈiyaa Geeshsha Maxaafaa Xinaatiyaa: ia shem. 8 ¶1-16 (30 daq.)

 • Zaaretti Simmidi Kaalliya Saaminttaagaa Erissiyoogaa (3 daq.)

 • Mazamure 24nne Woosaa