BEEGOTTITE!

Oyshaa: Hagee mati kiyida Beegottite! maxeetiyaa. Sinttaa 2n deˈiya oyshaa beˈa. Ha oyshaa woyga zaaruutee?

Xiqisiyaa: Lee 24:10

Xuufiyaa Immiyoogaa: Ha huuphe yohuwan hegaara gayttida hara maaray deˈees.

BEEGOTTITE!

Oyshaa: Loˈˈo laggeta dooriyoogee koshshiyaaba gaada qoppikkii?

Xiqisiyaa: Lee 13:20

Xuufiyaa Immiyoogaa: Ha Beegottite! maxeetee loˈˈo asaara waati laggetanaakko maaddiyaabaa yootees. [Sinttaa 10-11n deˈiya huuphe yohuwaa qonccissa.]

XOOSSAY YOOTIYOOBAA SIYA

Oyshaa: Hagaa mala alamiyan deˈanawu koyay? [Sinttaa 2-3 bessa, qassi zaaranaashin takki ga.]

Xiqisiyaa: Erm 29:11

Xuufiyaa Immiyoogaa: Ha brooshuree nuuni Xoossay yootiyoobaa waati siyananne i nuussi halchidobaa waati demmana danddayiyaakko qonccissees. [Sinttaa 4-5 tobbite.]

NEENI HAASAYISSANAWU QOPPIDOBAA XAAFA

Indonezhiyan Xoossay Yootiyoobaa Siya giyo brooshuriyaa michoti immoosona