Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

Indonezhiyan Xoossay Yootiyoobaa Siya giyo brooshuriyaa michoti immoosona

KIRISTTAANETU DE'UWAANNE HAGGAAZUWAA–XANNA'IYO XUUFIYAA February 2016

Asaa Haasayissanawu Maaddiyaabaa

Beegottite! maxeetiyaanne Xoossaappe Yiya Mishiraachuwaa! giyo broshuriyaa goˈettidi asaa haasayissanawu maaddiyaabaa. Leemisuwaa kaallada, neeni haasayissanawu qoppidobaa xaafa.

XOOSSAA QAALAN DEˈIYA ALˈˈOBAA

Nahimee Tumu Goynuwaa Keehi Dosees

I Yerusalaame dirssaa zaarettidi keexxanawunne tumu goynuwaa aassanawu minnidi oottidobaa akeeka. (Nahimiyaa 1-4)

XOOSSAA QAALAN DEˈIYA ALˈˈOBAA

Nahimee Asaa Kaalettiyoogan Keehi Gooba

I Israaˈeelati tumu goynuwan ufayttanaadan maaddiis. Tishri 455n K.K. Yerusalaamen hanidabaa akeekanawu misiliyaa xeella. (Nahimiyaa 8:1-18)

XOOSSAA QAALAN DEˈIYA ALˈˈOBAA

Ammanettidi Goynniyaageeti Xoossay Kessido Maaraa Kaalloosona

Nahimiyaa wode, Yihoowa asay tumu goynuwawu maaddiyaabaa ba dosan oottiis. (Nahimiyaa 9-11)

KIRISTTAANETI DEˈIYO DEˈUWAA

Aybippenne Aadhiya Deˈuwaa

Yihoowa dirijjitiyan deˈiya yelagati bantta deˈuwan ufayttana danddayiyo darobay deˈees. Biiduwaa tobbanawu oyshata goˈetta.

XOOSSAA QAALAN DEˈIYA ALˈˈOBAA

Nahimiyaappe Tamaariyo Maaddiyaabaa

Nahimee tumu goynuwawu exatidi xalan oottidobaa akeeka. (Nahimiyaa 12-13)

KIRISTTAANETI DEˈIYO DEˈUWAA

Intte Moottan Deˈiya Asa Ubbaa Godaa Kahuwawu SHoobbite!

2016n Godaa Kahuwawu asaa shoobbanawu haasayissiyoobaa. Eranawu koyiya uraa maaddanawu odettidabaa ootta.

XOOSSAA QAALAN DEˈIYA ALˈˈOBAA

Asttira Xoossaa Asawu Exataasu

A Yihoowa asawu exatanawu xalan oottidobaa akeeka. (Asttiro 1-5)