Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

Kiristtaanetu De'uwaanne Haggaazuwaa–Xanna'iyo Xuufiyaa  |  Uddufune 2017

Uddufune 1-7

ERMMAASA 32-34

Uddufune 1-7
 • Mazamure 2nne Woosaa

 • Liqambbaree Koyro Haasayiyoobaa (3 daq. woy sima)

XOOSSAA QAALAN DEˈIYA ALˈˈOBAA

 • Israaˈeelati Bantta Dere Simmanaagaa Bessiyaabaa”: (10 daq.)

  • Erm 32:6-9, 15—Yihooway Israaˈeelata eta dere zaaranaagawu malaata gidana mala Ermmaasi gadiyaa shammanaadan yootiis (it-1 105 ¶2)

  • Erm 32:10-12—Ermmaasi gadiyaa shammiyo wode higgiyaara maayettiyaabaa oottiis (w07-AM 3/15 11 ¶3)

  • Erm 33:7, 8—Yihooway omoodettida asaa ‘geeshshanaagaa’ yootiis (jr-E 152 ¶22-23)

 • Ayyaanaaban Alˈˈobaa Pilggiyoogaa: (8 daq.)

  • Erm 33:15—Daawita zariyaa “aacaa” geetettiday oonee? (jr-E 173 ¶10)

  • Erm 33:23, 24—Ha xiqisiyan “naa77u kawotettata [“so asaa,” NW]” geetettidaageeti oonee? (w07-AM 3/15 11 ¶4)

  • Ha saaminttaa Geeshsha Maxaafaa nibaabiyaappe Yihoowabaa ay tamaaradii?

  • Ha saaminttaa Geeshsha Maxaafaa nibaabiyaappe ayyaanaaban alˈˈo gidida harabaa ay akeekadii?

 • Geeshsha Maxaafaa Nibaabee: (4 daq. woy sima) Erm 32:1-12

MINNADA HAGGAAZA

 • Ha Aginan Asaa Haasayissanabaa Giigettite: (15 daq.) “Asaa Haasayissanawu Maaddiyaabaa” tobbiyoogaa. Asaa haasayissiyo biiduwaa huuphiyan huuphiyan bessada, ayfettiyaabaa zaaretta. Aassiyaageeti Intte Soo Asay Ufayttana Danddayees giyo broshuriyaa asawu immiyo wode hegaa erissiyo biiduwaa bessanaadan minttetta (biiduwaa garssan NU SHIIQOTANNE HAGGAAZUWAA giyaagan).

KIRISTTAANETI DEˈIYO DEˈUWAA

 • Mazamure 42

 • Gubaaˈiyawu Koshshiyaabaa: (15 daq.) Woy qassi, Laytta Maxaafaappe tamaaridobaa tobbana danddayettees. (yb16 67-71)

 • Gubaaˈiyaa Geeshsha Maxaafaa Xinaatiyaa: (30 daq.) kr shem. 12 ¶1-8, qassi “Ba Huuphiyaa Kawushshidi Seeraa Siyiis“ giya saaxiniyaa

 • Zaaretti Simmidi Kaalliya Saaminttaagaa Erissiyoogaa (3 daq.)

 • Mazamure 7nne Woosaa