Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

 KIRISTTAANETI DEˈIYO DEˈUWAA

Nu Goynniyo Sohuwaa Loyttiyoogaa

Nu Goynniyo Sohuwaa Loyttiyoogaa

Kawotettaa Addaraashati coo keetta xalla gidennan, Yihoowayyo buzo gidida goyno sohota. Kawotettaa Addaraashaa loyttiyoogan nuuni ubbay waati maadanee? Nu Goynniyo Sohuwaa Loyttiyoogaa giyo biiduwaa beˈidi, kaallidi deˈiya oyshata tobbite:

  1. Kawotettaa Addaraashati keexettiyo halchoy aybee?

  2. Kawotettaa Addaraashaa ubbatoo geeshshananne loyttana koshshiyoy aybissee?

  3. Kawotettaa Addaraashaa loyttiyo hanotaa kaalliyay oonee?

  4. Kawotettaa Addaraashaa loyttiyo wode qohettennaadan naagettana bessiyoy aybissee, qassi ha biiduwan hegaara gayttidabaa ay akeekidetii?

  5. Ha oosuwawu miishshaa immiyoogan Yihoowa waati bonchana danddayiyoo?

TAANI HE OOSUWAN MAADDANAWU HALCHIDOBAA: