Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

Siwizerlanden Kawotettaa Addaraashaa giigissiyoogaa

DE'UWAANNE HAGGAAZUWAA–XANNA'IYO XUUFIYAA Uddufune 2017

Asaa Haasayissanawu Maaddiyaabaa

Wochiyo Keelaa, qassi sinttappe hananabaa tumaa tamaarissanawu asaa haasayissanawu maaddiyaabaa. Leemisuwaa kaallada, neeni haasayissanawu qoppidobaa xaafa.

XOOSSAA QAALAN DEˈIYA ALˈˈOBAA

Israaˈeelati Bantta Dere Simmanaagaa Bessiyaabaa

Xoossaa Yihooway hananabaa yootiya Ermmaasi gadiyaa shammanaadan azaziyo wode waatanawu qaalaa gelidee? Yihooway ba kehatettaa neessi waati bessidee?

XOOSSAA QAALAN DEˈIYA ALˈˈOBAA

Abemeleka—Xalanne Keha Gidiyoogan Leemisuwaa

Yayyenna xala asa gidida Abemeleki Kawuwaa Sedeqiyaasakko biidi Xoossay kiittin hananabaa yootiya Ermmaasawu qarettiyoogaa bessiis.

KIRISTTAANETI DEˈIYO DEˈUWAA

Nu Goynniyo Sohuwaa Loyttiyoogaa

Nu goynniyo sohoy Xoossaa geeshsha sunttan xeesettiya soho gidiyo gishshawu, ubbatoo geeshshanne giiga gidana bessees. Nuuni ubbay Kawotettaa Addaraashaa oosuwan waati maaddana danddayiyoo?

XOOSSAA QAALAN DEˈIYA ALˈˈOBAA

Yihooway Ubbawu A Oosuwaadan Oosuwaadan Zaarana

Yerusalaamee xayidoy hananabaa yootiya Ermmaasinne Kawuwaa Sedeqiyaasi deˈido wodiyaana; shin eta taarikee issuwaagaa haraagaappe dumma.

KIRISTTAANETI DEˈIYO DEˈUWAA

Yihooway Intte Siiquwaa Dogenna

Layttay sugido gishshawu kaseegaadan loytti haggaazana danddayenna, ammanettida ba ashkkarata Yihooway waati xeellii?

XOOSSAA QAALAN DEˈIYA ALˈˈOBAA

“Neeni Neeyyo Gitabaa” Koyiyoogaa Agga

Baaruki Yihoowayyo goynniyaabanne ammanettidi Ermmaasa maaddiyaaba gidikkokka, issi wode bessennabaa qoppiis. I Yerusalaame bashshaappe attanawu ay oottana bessii?

XOOSSAA QAALAN DEˈIYA ALˈˈOBAA

Yihooway Ashkketa Anjjees; Otorettiyaageeta Qaxxayees

Otorancha Baabilooneti Yihoowa asaa bolli meqetti baynnabaa oottidosona. Bantta nagaraappe simmida Israaˈeelati omooduwaappe kiyidosona; shin Baabiloonee waanidee?