Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

Kiristtaanetu De'uwaanne Haggaazuwaa–Xanna'iyo Xuufiyaa  |  May 2016

 KIRISTTAANETI DEˈIYO DEˈUWAA

JW Library Goˈettiiddi Deˈeetii?

JW Library Goˈettiiddi Deˈeetii?

JW Library neeni Geeshsha Maxaafaanne hara xuufeta, biidotaanne cenggurssan giigida harabaa ne silkkiyan, taabletiyan woy kompputeriyan miishsha qanxxennan dawunlode oottanaadan maaddiya prograamiyaa.

HEGAA WAATI DEMMANA DANDDAYETTII? Intternneetiyan prograameta caananawu maaddiyaabaappe JW Library caana. He prograamiyaa dumma dumma miishshatun goˈettana danddayettees. Interneettiyan ha prograamiyaappe neeni goˈettiyo miishshawu haniyaagaa dooya. Ne son Intternneetee deˈana xayikko, Kawotettaa Addaraashan, laybireeriyan woy hooteeliyan demmana danddayaasa. Neeni xuufiyaa issitoo dawunlode oottada a goˈettanawu Interneettiyaa dooyana koshshenna. Darotoo oorattabay JW Libraryan kiyiyo gishshawu, ooratta kiyidabaa caananawu issi issitoo Interneettiyaa goˈettana koshshees.

GOˈETTANA KOSHSHIYO GAASUWAA: JW Library goˈettiyo wode buzo xinaatiyawunne gubaaˈiyaa shiiquwaa wode kaallanawu keehi injjetees. Haggaazuwawu, ubba qassi haggaazanawu kiyennan markkatanawukka hegee keehi maaddees.