Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

Kiristtaanetu De'uwaanne Haggaazuwaa–Xanna'iyo Xuufiyaa  |  May 2016

 XOOSSAA QAALAN DEˈIYA ALˈˈOBAA | IYYOOBA 38-42

Haratuyyo Woossiyoogee Yihoowa Ufayssees

Haratuyyo Woossiyoogee Yihoowa Ufayssees

Yihooway Iyyoobi Elifaazawu, Bilddaadayyoonne Xoofaarayyo woossanaadan koyiis

42:7-10

  • Yihooway Elifaazi, Bilddaadinne Xoofaari Iyyoobakko biidi xuuggiyo yarshshuwaa shiishshanaadan yootiis

  • Iyyoobi etayyo woossanaadan Yihooway koyiis

  • Iyyoobi etawu woossi simmin, Yihooway a anjjiis

Iyyoobi ammanidonne genccido gishshawu Yihooway a keehi anjjiis

42:10-17

  • Yihooway Iyyoobi kaseegaadan payya gidanaadan oottidi a metuwaappe kessiis

  • Iyyooba laggetinne dabboti a gakkida keehi wolqqaama waayiyaappe a minttettidosona

  • Yihooway Iyyoobayyo kase xayidaagaa gishshaa naaˈˈu kushe ootti immidi a ishalissiis

  • Iyyoobawunne a macheeyyo hara tammu naati yelettidosona

  • Iyyoobi hegaappe simmin 140 layttaa deˈidi, ba naatu oyddantto yeletaa beˈiis