Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

Kiristtaanetu De'uwaanne Haggaazuwaa–Xanna'iyo Xuufiyaa  |  May 2016

Uddufune 2-8

Iyyooba 38-42

Uddufune 2-8
 • Mazamure 18nne Woosaa

 • Liqambbaree Koyro Haasayiyoobaa (3 daq. woy sima)

XOOSSAA QAALAN DEˈIYA ALˈˈOBAA

 • Haratuyyo Woossiyoogee Yihoowa Ufayssees”: (10 daq.)

  • Iyy 42:7, 8—Yihooway Iyyoobi Elifaazawu, Bilddaadayyoonne Xoofaarayyo woossanaadan koyiis (w13 6/15 21 ¶17; w98-AM 5/1 30 ¶3-6)

  • Iyy 42:10—Yihooway Iyyoobi kaseegaadan payya gidanaadan oottidoy i etawu woossi simmiina (w98-AM 5/1 31 ¶3)

  • Iyy 42:10-17—Iyyoobi ammanidonne genccido gishshawu Yihooway a anjjiis (w94-AM 11/15 20 ¶19-20)

 • Ayyaanaaban Alˈˈobaa Pilggiyoogaa: (8 daq.)

  • Iyy 38:4-7—Nuuni ‘Kiitanchchatubaa’ eriyoobay aybee? (bh 97 ¶3)

  • Iyy 42:3-5—Nuuni Iyyoobaagaadan Xoossaa beˈanawu waatana danddayiyoo? (w15 10/15 7-8 ¶16-17)

  • Ha saaminttaa Geeshsha Maxaafaa nibaabiyaappe Yihoowabaa ay tamaariyaanaa?

  • Ha saaminttaa Geeshsha Maxaafaa nibaabiyaappe taani haggaazuwan goˈettana danddayiyoobay aybee?

 • Geeshsha Maxaafaa Nibaabee: (4 daq. woy sima) Iyy 41:1-26

MINNADA HAGGAAZA

 • Ha Aginan Asaa Haasayissanabaa Giigettite: (15 daq.) Tobbiyoogaa. Asaa Haasayissanawu Maaddiya biido ubbaa bessa; yaatada, ayfettiyaabaa zaaretta. Moobayliyan woy hegaa mala miishshan goˈettiyoobaa tobbiyo wode JW Library Goˈettiyo Ogiyaagiyagaappe issi issibaa qanttan yoota. Aginaa giddon haggaazuwan aapputoo biiduwaa bessidaakko irpportte oottanaadan hassayissa. Aassiyaageeti eti asaa haasayissanawu qoppidobaa xaafanaadan yoota.

KIRISTTAANETI DEˈIYO DEˈUWAA

 • Mazamure 23

 • JW Library Goˈettiiddi Deˈeetii?”: (15 daq.) Ichashu daqiiqawu ha huuphe yohuwaabaa qonccissiyoogan doomma. Yaatada, JW Library” Goˈettiyoogaa Doomma giya biiduwaa bessada qanttan qonccissa. Hegaappe simmin, Xuufeta Dawnlode Oottada Loytta Goˈetta qassi Nabbabiyo Meeziyaa Neeyyo Injjetiyaagaadan Laamma giyo biidotakka hegaadan ootta. Uddufune 16n doommiya saaminttan JW Library Goˈettiyo Ogiyaa” giya kifilee shiiqanaappe kasetidi, danddayiya ubbay bantta moobayliyan woy hegaa mala hara miishshan JW Library prograamiyaa caananaadaaninne hegaa goˈettidi xuufeta dawunlode oottanaadan yoota.

 • Gubaaˈiyaa Geeshsha Maxaafaa Xinaatiyaa: (30 daq.) ia shem. 14 ¶14-22, zaaretuwaa

 • Zaaretti Simmidi Kaalliya Saaminttaagaa Erissiyoogaa (3 daq.)

 • Mazamure 35nne Woosaa