Asay Yihoowanne Yesuusa ixxanaagee kasetidi odettiis

2:1-3

  • Kawotettati Yesuusa maataa ekkiyoogaappe bantta maataa naagissanawu koyanaagee kasetidi odettiis

  • Yesuusi saˈan deˈiyo wode ha hiraagay polettiis; ha wodiyankka hegaappe aaruwan polettiiddi deˈees

  • Mazamuraawee kawotettati maqettiyoobay pattennabaa gidiyoogaa, hegeekka eta halchoy polettennaagaa yootiis

Yihooway Kawo oottidi sunttido A Naˈaa bonchiyaageetu xallay deˈuwaa demmana

2:8-12

  • Mase Kawuwaa eqettiya ubbay xayana

  • Naˈaa Yesuusa bonchiyoogee asay saruwaanne woppaa demmanaadan oottees