Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

Uddufune 9-15

Mazamure 1-10

Uddufune 9-15
 • Mazamure 30nne Woosaa

 • Liqambbaree Koyro Haasayiyoobaa (3 daq. woy sima)

XOOSSAA QAALAN DEˈIYA ALˈˈOBAA

 • Yihoowaara Saruwan Deˈanawu A Naˈaa Yesuusa Bonchana Koshshees”: (10 daq.)

  • [Mazamure Maxaafaa Erissuwaa giyo biiduwaa bessa.]

  • Maz 2:1-3—Asay Yihoowanne Yesuusa ixxanaagee kasetidi odettiis (w04-AM 7/15 16-17 ¶4-8; it-1-E 507; it-2-E 386 ¶3)

  • Maz 2:8-12—Yihooway Kawo oottidi sunttido A Naˈaa bonchiyaageetu xallay deˈuwaa demmana (w04-AM 8/1 5 ¶2-3)

 • Ayyaanaaban Alˈˈobaa Pilggiyoogaa: (8 daq.)

  • Maz 2:7—‘Yihoowa higgee’ aybee? (w06-AM 5/15 17 ¶6)

  • Maz 4:4—“Hiixan zin77iyo wode, intte wozanaa qoritenne sirphphi giite” giyoogaa birshshettay aybee? (w11 5/15 31 ¶18)

  • Ha saaminttaa Geeshsha Maxaafaa nibaabiyaappe Yihoowabaa ay tamaariyaanaa?

  • Ha saaminttaa Geeshsha Maxaafaa nibaabiyaappe taani haggaazuwan goˈettana danddayiyoobay aybee?

 • Geeshsha Maxaafaa Nibaabee: (4 daq. woy sima) Maz 8:1–9:10

MINNADA HAGGAAZA

 • Koyro Haasayissiyo Wode: (2 daq. woy sima) wp16.3 koyro sinttaa—Xiqisiyaa moobayliyaappe woy hegaa mala hara miishshaappe nabbaba.

 • Zaaretti Oychiyo Wode: (4 daq. woy sima) wp16.3 16—Hara qaalaa haasayiya keettaaway ba qaalan xaafettidabaa beˈana mala JW Libraryaappe xiqisiyaa nabbaba.

 • Geeshsha Maxaafaa Xannaˈissiyo Wode: (6 daq. woy sima) bh 12 ¶12-13—Neeni xannaˈissiyo uri JW Library ba moobayliyan dawunlode oottanaadan minttetta.

KIRISTTAANETI DEˈIYO DEˈUWAA

 • Mazamure 138

 • Yihoowa Keettaa Boncha: (5 daq.) Tobbiyoogaa. Yihoowa Dabbo Gida—Yihoowa Keettaa Boncha giya, jw.org saytiyan deˈiya biiduwaa bessa. Yaatada, naata madirakiyaakko xeegada biiduwaabaa eta oycha.

 • Xoossaa Sunttaa —Ibraawetto Geeshsha Maxaafan: (10 daq.) Xoossaa Qaalaa Xannaˈanawu Maaddiyaabaa giyo bukleetiyan shaaho 1 haasayan qonccissiyoogaa.

 • Gubaaˈiyaa Geeshsha Maxaafaa Xinaatiyaa: (30 daq.) ia shem. 15 ¶1-14, sinttaa 138n deˈiya saaxiniyaa

 • Zaaretti Simmidi Kaalliya Saaminttaagaa Erissiyoogaa (3 daq.)

 • Mazamure 11nne Woosaa