Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

Kiristtaanetu De'uwaanne Haggaazuwaa–Xanna'iyo Xuufiyaa  |  May 2016

 XOOSSAA QAALAN DEˈIYA ALˈˈOBAA | MAZAMURE 26-33

Xala Gidanawu Yihoowakko Xeella

Xala Gidanawu Yihoowakko Xeella

Yihooway ashshanawu Oottidobaa hassayidoogee Daawiti xalanaadan oottiis

27:1-3

  • Yelaga Daawita Yihooway gaammuwaappe ashshiis

  • Daawiti ba dorssata ashshanawu beeriyaa woranaadan Yihooway maaddiis

  • Daawiti Gooliyaada woriyo wode Yihooway a maaddiis

Nuunikka Daawitaagaadan xalanaadan aybi maaddana danddayii?

27:4, 7, 11

  • Woossiyoogaa

  • Sabbakiyoogaa

  • SHiiquwaa shiiqiyoogaa

  • Buzo xinaatiyaanne so asaa goynuwaa

  • Harata minttettiyoogaa

  • Yihooway nuna kase waati maaddidaakko hassayiyoogaa