Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

Kiristtaanetu De'uwaanne Haggaazuwaa–Xanna'iyo Xuufiyaa  |  May 2016

 XOOSSAA QAALAN DEˈIYA ALˈˈOBAA | MAZAMURE 19-25

Hiraagati Masiyaabaa Loytti Qonccissoosona

Hiraagati Masiyaabaa Loytti Qonccissoosona

XIQISIYAA

HIRAAGAA

POLUWAA

Mazamure 22:1

Xoossay a aggibayidaba milatiis

Maatiyoosa 27:46; Marqqoosa 15:34

Mazamure 22:7, 8

Kaqetti uttidaashin asay a baceessiis

Maatiyoosa 27:39-43

Mazamure 22:16

Mittaa bolli misimaariyan xishettiis

Maatiyoosa 27:31; Marqqoosa 15:25; Yohaannisa 20:25

Mazamure 22:18

A maayuwaa ekkanawu asay saamaa yeggiis

Maatiyoosa 27:35

Mazamure 22:22

Ooppenne aaruwan Yihoowa sunttaa erissiis

Yohaannisa 17:6