Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

Asaa Haasayissanawu Maaddiyaabaa

Asaa Haasayissanawu Maaddiyaabaa

WOCHIYO KEELAA

Oyshaa: Asay ubbay ha maaraa kaalliyaakko alamee deˈanawu loˈˈo soho gidana gaada qoppikkii?

Xiqisiyaa: Ibr 13:18

Xuufiyaa Immiyoogaa: Nuuni ubba wode ammanettiyaageeta gidanaadan Geeshsha Maxaafay zorees. Yaatiyo gishshawu, nu deˈuwan ubbaban ammanettiyaageeta gidana bessees. Ha Wochiyo Keelay qonccissiyoobay hegaa.

WOCHIYO KEELAA (wurssetta sinttaa)

Oyshaa: Ha oyshaa xeelliyaagan ne qofay aybakko siyanawu koyays. [Koyro oyshaa nabbaba.] Issi issi asay nuuni hayqqi simmidi hara meretawu laamettidi deˈiyaabadan qoppees; shin harati hayqoy ubbabawu wurssetta giidi qoppoosona. Neeni shin?

Xiqisiyaa: Era 9:5

Xuufiyaa Immiyoogaa: Ha huuphe yohoy ha qofaa xeelliyaagan Geeshsha Maxaafay tamaarissiyoobaa qonccissees. Hegaa nabbabuutee? Yaatin, hegaabaa hara wode tobbana.

GEESHSHA MAXAAFAY TAMAARISSIYOY

Oyshaa: Issi issi asay ha alamiyaa haariyay Xoossaa giidi qoppees. SHin hegee Geeshsha Maxaafay tamaarissiyooba gidennaagaa eray?

Xiqisiyaa: 1Yoh 5:19

Xuufiyaa Immiyoogaa: Ha maxaafay hagaanne hara daro qofaa xeelliyaagan Geeshsha Maxaafay tamaarissiyoobaa qonccissees.

NEENI HAASAYISSANAWU QOPPIDOBAA XAAFA

Neeni haasayissanawu qoppidobaa xaafanawu, kasetiya leemisotuugaa malaa go’etta