2:2, 3

“Wurssetta gallassatun”

Haˈˈi nuuni deˈiyo wodiyan

‘Yihoowa beeta maqidasee keexettido deriyaa’

Xoqqu giida Yihoowa tumu goynuwaa

“Kawotettatun de7iya asai ubbai akko zulana”

Tumu goynuwaa ekkiyaageeti issippetettan shiiqoosona

‘Haayite, Yihoowa deriyaa ane pude kiyoos’

Tumu goynuwaa goynniyaageeti haratikka hegaadan goynnanaadan shoobboosona

“I koyiyoogaadan nuuni baana mala, i nuna ba ogiyaa tamaarissana”

Yihooway ba Qaalaa baggaara nuna tamaarissees; qassi a ogiyaa kaalettees

2:4

“Hegaappe guyyiyan eti mulekka olaa timirttiyaa tamaarokkona”

Isiyaasi ola miishshay goshsha miishshawu laamettiyoogaabaa xaafiis; hegee Yihoowa asay sarotettaa koyiyoogaa bessiyaaba. Isiyaasa wodiyan he miishshati aybee aybee?

“Bantta bisuwaa marasha” kessana

Marashay kadoy biittaa bookkanaadan oottiyaabaa. Hegee birataappe oosettanakka danddayees.—1 Sam. 13:20

‘Bantta tooraa baaca kessana’

Baacaa geetettidaagee tuutee deˈiyo baaca-mala birata gidennan aggenna. Hegee woyniyaa ayfiyaa xunqqanawu goˈettiyooba.—Isi 18:5