Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

 KIRISTTAANETI DEˈIYO DEˈUWAA

‘Xoossaa Siiquwan Deˈa’ Giyo Maxaafaa Goˈettidi Asaa Wozanaa Denttettiyoogaa

‘Xoossaa Siiquwan Deˈa’ Giyo Maxaafaa Goˈettidi Asaa Wozanaa Denttettiyoogaa

HEGEE KEEHI KOSHSHIYOY AYBISSEE? Yihooway ekkiyo ogiyan awu goynnanawu asay Yihoowa maaraa tamaarananne hegaara maayettidi deˈana bessees. (Isi 2:3, 4) Xoossaa Siiquwangiyo, nuuni Geeshsha Maxaafaa tamaareta xannaˈissiyo naaˈˈantto maxaafay, eti Geeshsha Maxaafaa maaraa galla galla waati oosuwan peeshshana danddayiyaakko akeekanaadan maaddees. (Ibr 5:14) Loˈˈo qofay denttettin eti bantta deˈuwan laamettanaadan, nuuni eta wozanaa denttettiya ogiyan tamaarissana bessees.—Roo 6:17.

WAATANA DANDDAYIYOO?

  • Tamaariyawu koshshiyaabaa akeekidi loytti giigettite. Tamaariyoobaa xeelliyaagan tamaariyawu siyettiyaabaa akeekanawu maaddiya gujo oyshaa giigissite.— Lee 20:5; be 259

  • Geeshsha Maxaafaa maaraa oosuwan peeshshiyoogee maaddiyoogaa tamaaree akeekanaadan maaddanawu maxaafan deˈiya saaxineta goˈettite

  • Tamaaree asi ba kahan kuuyiyoobaa loytti akeekanaadan maaddite; shin issibaa a gishshaa kuuyoppite.—Gal 6:5

  • Tamaaree oosuwan peeshshanawu intte maaddana koshshiyo Geeshsha Maxaafaa maarati awugeetakko akeekite. Yihoowa siiqidi ba deˈuwan issi issibaa laammanaadan kehatettan maaddite.—Lee 27:11; Yoh 14:31