Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

Kiristtaanetu De'uwaanne Haggaazuwaa–Xanna'iyo Xuufiyaa  |  December 2016

Tisaase 5-11

ISIYAASA 1-5

Tisaase 5-11
 • Mazamure 16nne Woosaa

 • Liqambbaree Koyro Haasayiyoobaa (3 daq. woy sima)

XOOSSAA QAALAN DEˈIYA ALˈˈOBAA

 • Yihoowa Deriyaa Ane Pude Kiyoos”: (10 daq.)

  • [Isiyaasa Maxaafaa Erissuwaa giyo biiduwaa bessa.]

  • Isi 2:2, 3—‘Godaa beeta maqidasee keexettido deree’ tumu goynuwaa bessiyaaba (ip-1-AM 38-41 ¶6-11; 44-45 ¶20-21)

  • Isi 2:4—Yihoowawu goynniyaageeti mulekka olaa timirttiyaa tamaarokkona (ip-1-AM 46-47 ¶24-25)

 • Ayyaanaaban Alˈˈobaa Pilggiyoogaa: (8 daq.)

  • Isi 1:8, 9—Yerusalaame katamay waanidi “woiniyaa turaa naagiyo daasedan” hanidee? (w06-AM 12/1 8 ¶5)

  • Isi 1:18—Yihooway, “Haayite; ane zorettoos” giidoogee woygiyoogee? (w06-AM 12/1 9 ¶1; it-2 761 ¶3)

  • Ha saaminttaa Geeshsha Maxaafaa nibaabiyaappe Yihoowabaa ay tamaariyaanaa?

  • Ha saaminttaa Geeshsha Maxaafaa nibaabiyaappe taani haggaazuwan goˈettana danddayiyoobay aybee?

 • Geeshsha Maxaafaa Nibaabee: (4 daq. woy sima) Isi 5:1-13

MINNADA HAGGAAZA

 • Ha Aginan Asaa Haasayissanabaa Giigettite: (15 daq.) Tobbiyoogaa. “Asaa Haasayissanawu Maaddiya” biido ubbaa bessa; yaatada, ayfettiyaabaa zaaretta. Aassiyaageeti eti asaa haasayissanawu qoppidobaa xaafanaadan minttetta.

KIRISTTAANETI DEˈIYO DEˈUWAA

 • Mazamure 139

 • Gubaaˈiyawu Koshshiyaabaa: (7 daq.) Woy qassi, Laytta Maxaafaappe tamaaridobaa tobbana danddayettees. (yb16 32 ¶3–34 ¶1)

 • Haggaazuwan Kaseegaappe Qara Gidiyoogaa—‘Xoossaa Siiquwan Deˈa’ Giyo Maxaafaa Goˈettidi Asaa Wozanaa Denttettiyoogaa”: (8 daq.) Tobbiyoogaa. Ha aginan Geeshsha Maxaafaa Xannaˈissiyo Wode giya tamaare kifiliyaa shiishshiyaageeti Haggaazo Timirtte Keettaa maxaafaa sinttaa 261-262n deˈiya qofaa oosuwan peeshshanaadan minttetta.

 • Gubaaˈiyaa Geeshsha Maxaafaa Xinaatiyaa: (30 daq.) kr shem. 5 ¶1-9

 • Zaaretti Simmidi Kaalliya Saaminttaagaa Erissiyoogaa (3 daq.)

 • Mazamure 154nne Woosaa

  Hassayissuwaa: Koyro muuziqaa sissite; hegaappe simmin asay ooratta mazamuriyaa yexxo.