Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

Kiristtaanetu De'uwaanne Haggaazuwaa–Xanna'iyo Xuufiyaa  |  December 2016

 XOOSSAA QAALAN DEˈIYA ALˈˈOBAA | ISIYAASA 17-23

Maataa Suure Goˈettennaagee SHaarettanaadan Oottees

Maataa Suure Goˈettennaagee SHaarettanaadan Oottees

SHeebini “kawo keettan sunttettida alaafiyaa”; i sunttettidoy Kawuwaa Hizqqiyaasa soona gidennan aggenna. I kawuwaappe kaallidi gita maatay deˈiyo asa gidiyo gishshawu, appe darobay koyettees.

22:15, 16

  • SHeebini Yihoowa asaa maaddiyaabaa oottana bessees shin

  • I ba xallaa siiqidi ba bonchuwaa koyiis

22:20-22

  • Yihooway SHeebina shaaridi Eliyaaqiima sunttiis

  • Eliyaaqiimi “Daawita keettaa qulppiyaa” ekkiis; hegee awu gita maatay imettidoogaa bessees

Qoppite: SHeebini harata maaddanawu ba maataa waati goˈettana danddayiiddi aggidee?