11:6-9

Ha hiraagay Israaˈeelatu bolli waani polettidee?

  • Israaˈeelati Baabiloone omooduwaappe bantta biitti simmiyo wode gidin, zaarettidi bantta biittan deˈiyo wode gidin, doˈaakka doˈaagaa mala eeshshay deˈiyo asata yayyibookkona.—Izi 8:21, 22

Ha hiraagay ha wodiyan waani polettii?

  • Yihoowa eriyoogee daro asaa eeshshay laamettanaadan oottiis. Kase makkalancha gididaageeti saro asa gididosona. Xoossaa eriyoogee kumetta saˈan ayyaana gannatee deˈanaadan oottiis

Ha hiraagay sinttappe waani polettanee?

  • Xoossay koyro halchidoogaadan, saˈay woppaynne saroy kumido gannate gidana. Asa gidin doˈa gidin, ooninne issoy issuwaa qohenna

PHawuloosi Xoossaa eriyoogan laamettiis

  • I kase Parisaawee gididi deˈiyo wode, doˈa mala eeshshay deˈiyo asa.—1Xim 1:13

  • Tumu eray a eeshshay laamettanaadan oottiis.—Qol 3:8-10