Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

Kiristtaanetu De'uwaanne Haggaazuwaa–Xanna'iyo Xuufiyaa  |  December 2016

 XOOSSAA QAALAN DEˈIYA ALˈˈOBAA | ISIYAASA 6-10

Masee Hiraagaa Poliis

Masee Hiraagaa Poliis
UTETTAA
Text
Image

Yesuusi yelettanaappe daro xeetu layttaa kasetidi, Masee “Yorddaanoosa SHaafaappe hefintta baggan de7iya ‘Aihuda gidenna asai de7iyo Galiila’” biittan sabbakanaagaa Isiyaasi hiraagiis. Yesuusi mishiraachuwaa sabbakanawunne tamaarissanawu kumetta galiilan yuuyido wode he hiraagaa poliis.—Isi 9:1, 2.

  • Yesuusi ba oottido maalaalissiyaabaappe koyruwaa oottiis —Yoh 2:1-11 (Qaana)

  • Kiitettidaageeta dooriis —Mar 3:13, 14 (Qifirinaahooma heera)

  • Deriyaa bolli tamaarissiis —Maa 5:1–7:27 (Qifirinaahooma heera)

  • Amˈˈee mexi issi naˈaa hayquwaappe denttiis — Luq 7:11-17 (Nayna)

  • Hayquwaappe denddi simmidi 500 gidiya erissiyo ashkkaratussi qoncciis—1Qor 15:6 (Galiila)